Offisielt fra statsråd 10. mai 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

10. mai 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

STATSMINISTERENS KONTOR

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

Ot prp nr 61 (1995-96) Om lov om endring i lov12. juni 1987 nr 48 om norsk internasjonalt skipsregister St prp nr 56 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en frihandelsavtale av 7. desember 1995 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Estland St prp nr 57 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en frihandelsavtale av 7. desember 1995 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Latvia

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 60 (1995-96) Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 58 (1995-96) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1996 St meld nr 2 (1995-96) Revidert nasjonalbudsjett 1996 Ot prp nr 62 (1995-96) Lov om opphevelse av lov 14. desember 1973 nr 57 om kompensasjon for merverdiavgift på matvarer Ot prp nr 63 (1995-96) Om lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner

Forsvarsdepartementet

St prp nr 59 (1995-96) Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret St prp nr 61 (1995-96) Nye styrings- og organisasjonsformer for Statens kantiner og andre støttevirksomheter i Forsvaret

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 60 (1995-96) Om lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven) St prp nr 66 (1995-96) Om endringer på statsbudsjettet for 1996 under kapittel 490 og 400 administrert av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 67 (1995-96) Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1996-97

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 58 (1995-96) Om lov om endringer i lov 25 september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner m v St prp nr 55 (1995-96) Om kommuneøkonomien 1997 m.v.

Landbruksdepartementet

St prp nr 63 (1995-96) Om omorganisering av høgre utdanning og sektorforskning på landbruksområdet

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 62 (1995-96) Om A/S Sydvaranger og omstillingen i Sør-Varanger

Samferdselsdepartementet

St prp nr 64 (1995-96) Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 59 (1995-96) Om lov om endringer i lov 3 desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn og i enkelte andre lover St prp nr 65 (1995-96) Om trygdeetatens EDB-system, prisstopp på legemidler, ny ledelsesstruktur ved Rikshospitalet m.m.

2.Forskrifter

Nærings- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om reisegaranti og stiftelsen reisegarantifondet (Reisegarantiforskriften).

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Endring av forskrift 3 juni 1994 nr 376 om godkjenning m m av helsepersonell i henhold til avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).

3.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, handelssaker

Følgende oppnevnes som nytt styre i Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S for en periode på 2 år fra 13. mai 1996:

 • Formann: Ekspedisjonssjef Leif Asbjørn Nygaard, Utenriksdepartementet
  Personlig varamedlem: Byråsjef Hans Lomsdalen
 • Nestformann: Byråsjef Rikke Eeg-Henriksen, (ny), Utenriksdepartementet
  Personlgi varamedlem: Konsulent Katarina Sætersdal, (ny)Utenriksdepartementet
 • Styremedlem: Rådgiver Hanne Ombudstvedt, (ny), Finans- og tolldepartementet
  Personlig varamedlem: Avdelingsdirektør Øystein Løining, Finans- og tolldepartementet
 • Styremedlem: Adm. direktør Erling Naper, GIEK
  Personlig varamedlem: Rådgiver Edvard Stang, GIEK

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Soichiro Yoshida utnevnes til ulønnet konsul i Nagano, Japan

(se pkt. 5 nedenfor)

Roberto Longanesi Cattani utnevnes til ulønnet konsul i Venezia, Italia

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Arne M. Christensen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra 12. april 1996.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Trygve Bruun utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann Hans Flock utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Herredsrettsdommer Magnus Matningsdal utnevnes til førstelagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommer Hanne Sophie Greve utnevnes til lagmann ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Følgende utnevnes til avdelingsledere ved Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Konstituert avdelingsleder/byrettsdommer Ove Kjell Hole

Fung. avd.leder/byrettsdommer Åge Fred Pedersen

Følgende utnevnes til dommere ved Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Konstituert byrettsdommer Elisabeth Løseth

Konstituert herredsrettsdommer Grethe Strandborg

Byråsjef Ole Ragnar Hafnor utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Sverre Lodgaard som direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av administererende direktør Tor Suhrke som direktør i Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet konsulat i Nagano, Japan (se pkt 4 ovenfor)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jan Henry T. Olsen med ektefelle ved besøk i London 15. - 19. mai 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning med forbehold om ratifikasjon, av en protokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Litauen om handel med landbruksprodukter.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Det sveitsiske forbundsråd om internasjonal vegtransport, med tilhørende protokoll.

Justis- og politidepartementet

Fullmakt til fortsatt utbetaling til Anders Jahres dødsbo

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsetting av grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler. Oppheving av tidligere bestemmelser for institusjonene.

Landbruksdepartementet

Midlertidig innføring av graden Candidata/Candidatus Scientiarum (Cand.Scient.) ved Norges Landbrukshøgskole. Bestemmelsen trer i kraft straks.

Nærings- og energidepartementet

Elkem AS gis tillatelse til regulering og overføring av vatn kote 462 i Indrehusvassdraget, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke.

AS Nordkraft gis tillatelse til regulering og overføring av avløpet fra Gammelofvatnet til Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke.

Samferdselsdepartementet

I medhold av lov om luftfart § 7-5 meddeles Sunnhordland Lufthavn AS konsesjon for forlengelse av rullebanen på Stord Lufthamn, Sørstokken. Konsesjonen gjelder fram til 1. juli 1999.


Lagt inn 10 mai 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen