Offisielt fra statsråd 10. mars 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 42 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 12/2000 av 28. januar 2000 om endring av vedlegg XIX til EØS-avtala (forbukarvern)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 43 (1999-2000)

Om vederlagsfri overdragelse av det gamle Statsarkivet i Kristiansand

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 31 (1999-2000)

Om lov om endringer i utlendingsloven

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2000 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

Besl. O. nr. 56 Lov nr. 15

  1. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om utbetaling og beregning av oppsatt alderspensjon fra pensjonsordningen for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  1. Forskrift av 10. mai 1996 nr. 420 om fastsetting av grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler med senere endringer endres. Retten til å tildele graden doctor eoconomiae (dr.oecon) for Høgskolen i Bodø, jf. Endring i vedlegg 15, gis midlertidig til utgangen av 2002 og på de vilkår som fastsettes av departementet.
  2. Studenter som er opptatt til og har påbegynt studier etter studieordninger knyttet til yrkesutdanninger som nå blir opphevet, jf. punkt I, kan fullføre studiene etter tidligere ordninger.
  3. Endringene tar til å gjelde straks. Departementet kan bestemme at kandidater som tidligere har avlagt eksamener etter studieplaner som gir rett til grader og titler i henhold til punkt I, skal få samme rett til grad med tilhørende tittel.
  1. Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede status og oppgaver for folkehøgskolen:

Leder: Rektor Bjarne Kvam, Meland

Medlemmer:

Fylkesutdanningssjef Gro Lindgaard Aresvik, Brumunddal

Rektor Mai-Evy Bakken, Sogndal

Utdaningssekretær Berith Bergersen, Sarpsborg

Professor Gunnar Breivik, Oslo

Rektor Leon Haugsbø, Førde

Utdanningsdirektør Trygg Jakola, Vadsø

Konsulent Arild Mikkelsen, Vestfossen

Bioingeniør Irene Ringstad, Oslo

Assisterende direktør Ragnhild Sohlberg, Oslo

Daglig leder Øystein Vegge, Oslo

  1. Klagesaker mv.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra henholdsvis Per Bjørn Graklev, Henry Torp, Ebba Rinde, Reidar Lassen og Elsebeth Maack over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 20. oktober 1999 om å gi Askia Invest ASA tillatelse til tvungen overtakelse av aksjer i henhold til lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. Klagene tas ikke til følge.

  1. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Øystein Hovdkinn utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Carl Schiøtz Wibye utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Beate Berglund Ekeberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rolf Wilhelm Strand utnevnes til ulønnet generalkonsul i Gaborone, Botswana.

Søren Munthe Schulz utnevnes til ulønnet konsul i Kalundborg, Danmark.

Marianne Lidskog utnevnes til ulønnet konsul i Havanna, Cuba.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Grete Antonie Jarnæs utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Anne Grøstad utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sjømannsprest Øystein Halling utnevnes til sokneprest i Tynset prestegjeld og prost i Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert direktør Anton Eliassen utnevnes til direktør for Det norske meteorologiske institutt fra den tid departementet bestemmer.

  1. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsministeren fremla søknad om avskjed for Regjeringen datert 10. mars 2000, sålydende:

"Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 29 (1998-99) forkastet Stortingets flertall et forslag om at "Stortinget forutsetter at forurensingsloven ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel".

Forurensningsloven er en bærebjelke i en forsvarlig miljøpolitikk. Jeg hadde på forhånd gjort det klart at jeg ville søke om avskjed for Regjeringen hvis avstemningen gikk Regjeringen imot i dette spørsmål.

Som en konsekvens av Stortingets avgjørelse tillater jeg meg på Regjeringens vegne å søke om avskjed."

Hans Majestet godtok søknaden og anmodet Statsrådet om inntil videre å ivareta de løpende forretninger.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Makedonias Regjering samt memorandum om SAS-samarbeidet.

Det foretas en brevveksling mellom Norge og Island om tollkonsesjoner på enkelte landbruksprodukter i henhold til EØS-avtalens artikkel 19.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og den Islamske Republikken Pakistans Regjering om konsolidering av gjeld.

Justis- og politidepartementet

Reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.

Sammenslåing mellom Vågan lensmannsdistrikt og Svolvær politistasjon.

Sammenslåing mellom Stryn og Hornindal lensmannsdistrikt og Innvik lensmannsdistrikt.

Endringene gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.