Offisielt fra statsråd 10. november 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. november 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 10 (2000-2001)
Om samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001)
Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 9 (2000-2001)
Om støttetiltak for fiskerinæringen for 2001

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 11 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om saldering av statsbudsjettet 2001

St.prp. nr. 9 (2000-2001)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London den 12. oktober 2000

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 11 (2000-2001)
Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2000-2001)
Om lov om stiftelser (stiftelsesloven)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Om dommerlønn, kosovoalbanske asylsøkere og søk etter omkomne på havet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2000-2001)
Om endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag mv. under enkelte kapitler

Kulturdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Om endring av Kulturdepartementets budsjettforslag for 2001

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Endringar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2000-2001)
for budsjetterminen 2001
Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2001 vedrørende jernbaneformål, samferdselsberedskap og post og telekommunikasjoner mv.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2000-2001)
Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2001 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2000-2001)
Om lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 30. juni 2000 nr. 653 om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning.

3. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå landets operative rednings- og beredskapsressurser:

Leder:

Lagdommer Lars Jorkjend, Bærum

Medlemmer:

Konstituert fylkesmann Karin Moe Røisland, Nesodden (nestleder)
Rådgiver Wenche Bertelsen Helgeland, Oslo
Direktør Tor Suhrke, Bamble
Førstekonsulent Lene Orsten, Oslo
Sjeflege Kjellfrid Laugarland, Karmøy
Politimester Bjørn Hareide, Bodø
Seksjonsleder Erik Nygaard, Oslo
Avdelingsdirektør Bjørn Gran, Oppegård
Professor Per Kristen Mydske, Oslo
Rådmann Ellen Stokstad, Gran

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektørene Jan Braathu og Elisabeth Jacobsen utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tove Bruvik Westberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ramón Luján Saldívar utnevnes til ulønnet konsul i Acapulco, Mexico.

Spesialutsending (ambassaderåd) for forsknings- og teknologipolitiske spørsmål ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, Jostein Mykletun, beskikkes som spesialutsending (vitenskapsråd) ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Sigrid Russwurm utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Per Victor Nygaard utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer/konstituert lagmann Wilhelm Omsted utnevnes til lagmann i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Arne Nilsen som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 1. juli 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Stephan Mo utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra 1. januar 2001.

Underdirektør Inger Egeberg utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra 1. januar 2001.

Underdirektør Sissil M. H. Pettersen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra 1. januar 2001.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Trygve Hallingstad konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for et tidsrom av inntil 1 år.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Guineas Regjering om konsolidering av Republikken Guineas gjeld til Norge.

Finansdepartementet

Om samtykke til undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Irland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Miljøverndepartementet

Godkjennelse av fylkesplan for Troms 2000-2003.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Pensjonstrygden for fiskere – årlig regulering av medlemspremien.