Offisielt fra statsråd 11. januar 2002

Offisielt fra statsråd 11. januar 2002

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. januar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 35 (2001-2002)
Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. desember 2001 til lov om avvikling av stiftelsen "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika" og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen "Norsk Utvandrermuseum".
Besl. O. nr. 3 Lov nr. 1

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av 15 forskrifter til kinoloven 1913 etter forskriftsgjennomgåelse i Justis- og politidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Endring av forskrift 30. mars 1984 om persontransport med motorvogn mot vederlag på Svalbard. Endringen trer i kraft straks.

Forskrift etter vegloven om endringer i forskrift av 24. november 1995 nr. 893 om innkreving av bompenger i visse tilfeller – gjennomføring av Rådsdirektiv 93/89/EØF. Forskriften trer i kraft straks.

4. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger:

Professor Jørn Rattsø, Trondheim, leder
Forsker Brita Bye, Bærum
Underdirektør Trond Christensen, Ski
Spesialrådgiver Trine Beate Groven, Asker
Rådgiver Liv Kristine Hammer, Oslo
Statsautorisert revisor Tor S. Kildal, Oslo
Avdelingsdirektør Tor Lande, Oslo
Statsautorisert revisor Gerd Leira, Ålesund
Prosjektleder Torill Lønningdal, Re
Ekspedisjonssjef Tom Rådahl, Oslo
Rådgiver Ole Jørgen Wilberg, Asker
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et skatteutvalg:

Leder:
Administrerende direktør Arne Skauge, Bærum
Medlemmer:
Konserndirektør Marianne Andreassen, Oslo
Professor Kåre Petter Hagen, Bergen
Advokat Marianne Iversen, Oslo
Finansdirektør Finn Berg Jacobsen, Oslo
Forskningssjef Karen Helene Midelfart Knarvik, Bergen
Seniorrådgiver Camilla Ongre, Bærum
Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel, Bærum
Administrerende direktør Jan Syversen, Oslo
Professor Peter Birch Sørensen, København
Avdelingsdirektør Mette Wikborg, Oslo

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede lovtiltak mot datakriminalitet (Datakrimutvalget):

Leder: Sorenskriver Stein Schjølberg, Moss
Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, Oslo
Seniorrådgiver Christina Christensen, Oslo
Førstekonsulent Marius Stub, Oslo
Forbrukerombud Bjørn Erik Thon, Oslo
Rådgiver Beate S. Dagslett, Oslo
Advokat Benedict de Vibe, Oslo
Teknologidirektør Berit Svendsen, Oslo
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra advokatfirmaet Vogt & Wiig AS over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19. desember 2001, om ikke å gi innsyn i opplysninger i vedlegg 2 til sak nr. 2001/1411 med hjemmel i offentlighetsloven § 5a første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 tas ikke til følge. Øvrige opplysninger unntas med hjemmel i offentlighetsloven § 5a andre ledd.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Bjørn Skogmo utnevnes til assisterende utenriksråd med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Canberra, Wellington, Nuku’alofa og Rarotonga, ambassadør Ove Thorsheim, utnevnes tillike til sendemann i Suva, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Rolf Einar Fife utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Ole Terje Horpestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Engasjert ambassaderåd Reidun Roald beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Managua for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal konstitueres som ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Erik Mæhlen Larsen og konstituert lovrådgiver Rino S. Lystad utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Direktør Rakel Surlien og konstituert lagdommer Hedda Remen utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Assisterende fylkesmann Reidun Wallevik utnevnes til lagdommer i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen utnevnes til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Tormod Wasbø utnevnes til sokneprest i Sandnes prestegjeld og prost i Sandnes prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Republikken Kroatia av 21. juni 2001.

Ratifikasjon av Frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan av 21. juni 2001.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å inngå folkerettslige avtaler knyttet til de norske militære bidrag til koalisjonsoperasjoner og humanitære støtteoperasjoner i eller rundt Afghanistan.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å inngå avtale om Den internasjonale sikkerhetsstyrken for Afghanistan (ISAF).

Kommunal- og regionaldepartementet

Endring av kommunenavnet Borre i Vestfold fylke til Horten kommune, med virkning fra 1. juni 2002.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Buskerud 2001-2004.