Offisielt fra statsråd 11. januar 2008

Regjeringen la i statsråd i dag fram forslag om å utvide pasientombudsordningen slik at den også gjelder kommunale helse- og sosialtjenester.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. januar 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 23 (2007-2008)
Om lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

St.prp. nr. 30 (2007-2008)
Framtidig lokalisering og organisering av Noregs veterinærhøgskole
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 66 om endring i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) del I tek til å gjelde straks.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. desember 2007 til lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon).
Loven trer i kraft 1. mars 2008.
Besl. O. nr. 33 (2007-2008). Lov nr. 1.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 13. desember 2007 til lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).
Endringene i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon trer i kraft 15. januar 2008, med unntak av endringene i § 6-2.
Besl. O. nr. 31 (2007-2008). Lov nr. 2.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 28. november 1980 nr. 7 om undersøkelseskommisjoner etter sjøfartloven fastsettes.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4.      Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Overføring av myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøloven kapittel 18 avsnitt II fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. juli 2008.

Justis- og politidepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) §§ 473, 475, 476, 482, 486 og 493, jf. endringslov 7. januar 2005 nr. 2, til Nærings- og handelsdepartementet, med virkning fra 1. juli 2008.
Undersøkelsesmyndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 473, jf. endringslov 7. januar 2005 nr. 2 skal med virkning fra 1. juli 2008 være Statens havarikommisjon for transport.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Samferdselsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 1-2 delegeres til Samferdselsdepartementet.
Endring av fordeling av myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.      Styrer, utvalg

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Foreldreutvalget for grunnskolen for perioden 2008 – 2011:

1. Loveleen Rihel Brenna (leder), konsulent, Jessheim
2. Nina Bøhnsdalen (nestleder), sekretariatsleder i kommunalt foreldreutvalg,
    Stavanger
3. Raheela Kokab Chaudhry, journalist, Oslo
4. Jan Ivar Fossum, logistikksjef, Drammen
5. Are Johansen, landbruksrådgiver, Vestvågøy
6. Øyvind Næss, adjunkt, Ørland
7. Trine Lise Systad, sykepleier, Kristiansand

Varamedlemmer:
1. Christopher Beckham, organisasjonssekretær, Bergen
2. Heidi Øines, kontormedarbeider, Alta
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Barne- og likestillingsdepartementet

Underdirektør Ragnhild Bendiksby utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Inge Ovesen utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av direktør Siri Røine til statens personaldirektør (ekspedisjonssjef) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Morten Henrik Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstitusjon av konstituert ekspedisjonssjef Tale Teisberg som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 01.01.2008 til 31.12.2009.

Miljøverndepartementet

Konstitusjon av rådgiver Ingvild Andreassen Sæverud som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for et tidsrom av inntil 10 måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon av 4. november 1999.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statssekretær Anne Margareth Fagertun Stenhammer, Utenriksdepartementet, fritas fra sitt verv som norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som norsk stedfortredende medlem av Rådet.

Tidligere statssekretær Anne Margareth Fagertun Stenhammer fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i de regionale utviklingsbankene.

 

Til toppen