Offisielt fra statsråd 11. juni 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. juni 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-040003#docSt meld nr 40 (1998-99) Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050033#docOt prp nr 86 (1998-99) Om endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-030017#docSt prp nr 89 (1998-99) Om visse organisasjonsendringer m v i Forsvaret

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050048#docOt prp nr 84 (1998-99) Om lov om lotterier m v og Statens Lotteritilsyn (lotteriloven)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040026#docSt meld nr 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040011#docSt meld nr 41 (1998-99) Om elektronisk handel og forretningsdrift linkdoc024005-040012#docSt meld nr 42 (1998-99) Om status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-050012#docOt prp nr 85 (1998-99) Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 27. april 1999 til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr 8 om adopsjon m m. Loven trer i kraft fra 1. desember 1999. Besl O nr 61 Lov nr 38

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 27. april 1999 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven m v (inndragning av utbytte). Loven trer i kraft 1. juli 1999. Besl O nr 59 Lov nr 39

3.Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt. Forskriften trer i kraft straks.

4.Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Arne Eriksen over avslag på begjæring om innsyn i brev til Samferdselsdepartementet. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Tokyo, ambassadør John Bjørnebye, utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sendemann i Praha, ambassadør Mette Kongshem, utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalkonsul Jan Flatla utnevnes til sendemann i Haag, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Haakon Baardsøn Hjelde utnevnes til sendemann i Beijing, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Odd Lauritz Fosseidbråten utnevnes til sendemann i Tokyo, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Atle Leikvoll utnevnes til generalkonsul i New York med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Tor Christian Hildan utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Bjørn Olav Blokhus utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Thomas Hauff utnevnes til sendemann i Singapore, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Øystein Braathen utnevnes til underdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Petter Fredrik Wille utnevnes til avdelingsdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Roald Sturla Næss utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Karsten Klepsvik utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Anders Erdal utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i København, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jens Eikaas utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Åge Bernhard Grutle utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Knut Langeland utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Helge Andreas Seland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Harald Sandhåland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Geir Bekkevold utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Vidir Oskarsson utnevnes til ulønnet konsul på Vestmannaeyjar, Island.

José Manuel Rodriguez Ojeda utnevnes til ulønnet konsul i Puerto Cabello, Venezuela.

Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Kjell-Birger Olsen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stillingen som Commander Naval Force ved Headquarters North/Forsvarskommando Sør-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektørene Mette Johanne Krøtø Stangerhaugen og Andreas Agersborg utnevnes til avdelingsdirektører i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Anne Pauline Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Lise Sofie Woie utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Nils Kåre Erlimo utnevnes til sokneprest i Gjøvik prestegjeld i Toten prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Seksjonssjef Vidar Horsfjord utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Midlertidig beskikkelse av konstituert fylkesjordskiftesjef Åge Engelien som fylkesjordskiftesjef i Hedmark fram til 31. desember 2000, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende assisterende fylkesmann i Buskerud Eli Moen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorkonsulent Asle Farner utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Prosjektdirektør Steinar Killi beskikkes som direktør for Jernbaneverket fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Gerd Juel Homstvedt konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 31. desember 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av overenskomst av 23. oktober 1998 om Den nordiske investeringsbanken og overenskomst av 6. november 1998 om Det nordiske miljøfinansieringsselskapet, og godkjennelse av overenskomst av 9. november 1998 om Nordisk Utviklingsfond.

Undertegning av protokoll om vann og helse til Konvensjon av 1992 om beskyttelse og bruk av grenseoverskridende vassdrag og internasjonale innsjøer.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 5/97 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 87/97 kan bli bindende for Norge.

Barne- og familiedepartementet

Statsbudsjettet 1998 – kap 844 overføring av ubrukt bevilgning til 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Endring av vedtektene for Det norske meteorologiske institutt.

Opptaksrammer og adgangsregulering til studier ved høgskolene for studieåret 1999/2000.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Qantas for drift av flyruter mellom Australia og Norge v v.

Lagt inn 11. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen