Offisielt fra statsråd 11. juni 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. juni 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 43 (2003-2004)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2003

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 82 (2003-2004)
Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 87 (2003-2004)
Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 83 (2003-2004)
Om lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk Språkråd

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 75 (2003-2004)
Supplering av Verneplan for vassdrag
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 86 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 84 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Ot.prp. nr. 85 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 12. desember 2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak trer i kraft 1. juli 2004.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.
Besl. O. nr. 84 (2003-2004) Lov nr. 35

Sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i folketrygdloven.
Besl. O. nr. 86 (2003-2004) Lov nr. 36

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Myndigheten til å godkjenne søknader etter Lov 12. desember 2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak, § 1 annet punktum, legges til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten:

Leder:
Førsteamanuensis Idar Magne Holme, Kristiansand

Nestleder:
Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen (ny)

Medlemmer:
Generalsekretær Helen Bjørnøy, Drammen (ny)
Pasientombud Grethe Brundtland, Kvinnherad
Professor Jan Erik Askildsen, Bergen
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Ida Garløv, Stavanger
Spesialist i allmennmedisin Odd Jarle Kvamme, Stord
Advokat, daglig leder Michael Tetzschner, Oslo
Generalsekretær Randi Tahlseth, Askim (ny)
Direktør Ole Johan Sandvand, Modum (ny)
Prosjektleder Marie Aakre, Trondheim (ny)
Leder Arnt Holte, Oslo (ny)
Spesialist i allmennmedisin Karin Straume, Vadsø (ny)
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til Bioteknologinemnda fra 1. august 2004 for fire år:

Leder:
Lars Ødegård, generalsekretær, Nannestad (ny som leder)

Nestleder:
Torleiv Ole Rognum, professor dr. med. , Asker (ny som nestleder)

Organisasjonene:
Forbrukerrådet:
Stine Wohl Sem, seksjonsleder, Bærum (ny)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:
Liv Arum, generalsekretær, Oslo

Landsorganisasjonen:
Bjørn Erikson, yrkeshygieniker, seniorrådgiver HMS, Oslo

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag:
Aina Nilsen Bartmann, prosjektleder, rådgiver, Bærum

Norges Fiskarlag og FHL Havbruk:
Knut A. Hjelt, nestleder, Trondheim

Norges Forskningsråd:
Christina Abildgaard, avd. sjef, Oslo

Norges Naturvernforbund:
Karl Georg Høyer, forskningsleder, Sogndal

Næringslivets Hovedorganisasjon:
Thor Amlie, fagsjef, Oslo

Personlig oppnevnte medlemmer:
Kjetil Hindar, seniorforsker, Trondheim
Erling Johannes Husabø, professor dr. juris, Indre Arna (ny)
Rita Kolvik, seksjonsoverlege, Haugesund
Randi Reinertsen, forskningssjef, Trondheim (ny)
Berge Solberg, cand.philol., førsteamanuensis, Trondheim (ny)
Ulla Schmidt, dr. theol., forsker, Oslo (ny)
Even Søfteland, daglig leder, Bergen (ny)
Lisbeth Tranebjerg, professor, Tromsø, Danmark
Odd Vangen, professor dr. agric., Ås
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, redaktør, Fetsund
Siri Mathiesen, kvalitetsansvarlig, Oslo (ny)
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Mette Cecilie Greve utnevnes til sorenskriver ved Norhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Inger Myhr utnevnes til sorenskriver ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Advokat Helge Rivedal utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Politiinspektør Hilde Vibeke Enger utnevnes til statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Departementskonstituert statsadvokat Siw Morrow utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Dommer Tove Merete Voldbæk konstitueres som justitiarius i Oslo skifterett og byskriverembete i inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av departementskonstituert statsadvokat Alf Martin Evensen som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter til og med 31. august 2004.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Trond Ulven Ingvaldsen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av den internasjonale traktat om plantegenetiske ressurser for mat og jordbruk av 3. november 2001.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 66/2004 om Erasmus Mundus-programmet kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Ukraina om internasjonal vegtransport av passasjerer og gods.

Olje- og energidepartementet

Trollfjord Kraft AS gis tillatelse til utvidelse av Trollfjord I kraftverk i Trollfjordvassdraget i Hadsel kommune i Nordland.

Kvernstad Kraft gis tillatelse til utbygging og regulering av Kvernstadvassdraget i Snillfjord Kommune i Sør-Trøndelag.