Offisielt fra statsråd 12. desember 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. desember 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 15 (2003-2004)
Rovvilt i norsk natur
( Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.meld. nr. 16 (2003-2004)
Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes
( Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 14 (2003-2004)
Om opplæringstilbod for hørselshemma

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 25 (2003-2004) Lov nr. 101

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 26 (2003-2004) Lov nr. 102

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 27 (2003-2004) Lov nr. 103

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Besl. O. nr. 28 (2003-2004) Lov nr. 104

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltnig (ligningsloven).
Besl. O. nr. 29 (2003-2004) Lov nr. 105

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 30 (2003-2004) Lov nr. 106

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 31 (2003-2004) Lov nr. 107

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 32 (2003-2004) Lov nr. 108

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om heleide dattersamvirkeforetak.
Besl. O. nr. 33 (2003-2004) Lov nr. 109

Helsedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.
Besl. O. nr. 23 (2003-2004) Lov nr. 110

Ikrafttredelse av lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 1. januar 2004.
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. november 2003 til lov om endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve).
Besl. O. nr. 14 (2003-2004) Lov nr. 111
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 22 (2003-2004) Lov nr. 112

Delvis ikrafttredelse av lov 10. januar 2003 nr. 3 om endring i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning), slik at loven avsnitt I bortsett fra endringen av straffeprosessloven § 438 og loven avsnitt II gjelder fra 1. januar 2004.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon).
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 19 (2003-2004) Lov nr. 113

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endringer i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid).
Besl. O. nr. 20 (2003-2004) Lov nr. 114

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 til lov om statleg varekrigsforsikring.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Fra samme tidspunkt oppheves lov av 3. desember 1948 om Statens varekrigsforsikring og § 36 annet ledd i lov av 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse.
Besl. O. nr. 7 (2003-2004) Lov nr. 115

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppreisning etter strafforfølgning.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordning med promilleprogram.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredninger og naturminner.
Samtidig oppheves:
Kongelig resolusjon av 24. mai 1935 om vern av fuglelivet på Flatholmen fyr, Feistein fyr, Obrestad fyr og Kvassheim fyr, kongelig resolusjon av 2. september 1977 om opprettelse av landskapsvernområde med tilhørende plante- og fuglelivsfredningar og geologiske naturminne, Jærstrendene landskapsvernområde, Rogaland og kongelig resolusjon av 12. desember 1986 om vern av Reime plantelivsfredning.
( Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i diverse forskrifter som følge av lov 5. september 2003 nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar).
Forskrift om endring trer i kraft 1. januar 2004.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i folkehøgskolen til skoleeierne, samt opphevelse av kongelig resolusjon av 5. september 1958 som fører disse arbeidstakere inn under tjenestetvistloven.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Myndigheten etter lov om endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) § 3 første ledd, første og annet punktum, legges til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Jens Eikaas utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader Bjørn Gustav Wentzel utnevnes til brigader i Hærens våpentekniske korps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Toril Johansson utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av protokoll av 17. juni 1999 om vann og helse til konvensjonen av 17. mars 1992 om beskyttelse og bruk av grenseoverskridende vassdrag og internasjonale innsjøer.

Undertegning av avtale mellom Norge, Island og EU om norsk og islandsk tilknytning til EUs konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker av 29. mai 2000 med protokoll av 16. oktober 2001.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 66/2003 om regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 164/2003 om Fellesskapets handlingsprogram ”Intelligent energi for Europa” kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Fastsettelse av revidert Reglement for økonomistyring i staten.

Nærings- og handelsdepartementet

Norsk Romsenter opprettes som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med virkning fra 1. januar 2004.

Fastsettelse av vedtekter for forvaltningsorganet.

Forvaltningsorganet Norsk Akkreditering opprettes 1. januar 2004.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. ”Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003”.