Offisielt fra statsråd 12. februar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. februar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030025#docSt prp nr 36 (1998-99) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Albania, underskriven i Oslo den 14. oktober 1998

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrifter gitt i medhold av lov 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) vedtas.

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg til å vurdere lovregulering av samvirke som selskapsform:

Høyesterettsdommer dr juris Magnus Aarbakke, Asker (leder) Professor dr juris Ole Gjems-Onstad, Oslo Professor Abraham Hallenstvedt, Tromsø Administrerende direktør Marianne Lie Harg, Bærum Kontorsjef Torill Johnsen, Oslo Professor Per Ove Røkholt, Ås Fagsjef Elisabet Sulen, Bergen Utredningssjef May Woldsnes, Rælingen Styreformann Per Aas, Eidsvoll

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal utrede og utarbeide utkast til ny lov om statsborgerrett:

Leder: Høyesterettsdommer Jan Skåre, Bærum Medlemmer: Professor Alf Inge Jansen, Bergen Advokat Bente Holmvang, Bærum Daglig leder Manuela Ramin-Osmundsen, Oslo Førsteamanuensis Kjersti Larsen, Oslo

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret ved Det norske meteorologiske institutt for perioden 15. februar 1999 til 31. desember 2002:

Medlemmer:

Ass. universitetsdirektør Sverre Spildo, Bergen (leder), ny Personaldirektør Britt Amundsen, Trondheim (nestleder), gjenoppnevnt Forsker Odd Nakken, Bergen, ny Advokat Inger Lise Rekve, Tromsø, gjenoppnevnt Konsulent Erik Nord, Oslo, ny

Varamedlemmer:

4.varamedlem: oberst Birger M. Strand, Stavanger, ny 5.varamedlem: studiesjef Ingrid Tvedt Evensen, Oslo, gjenoppnevnt 6.varamedlem: forskningssjef Ivar Schjelderup, Tromsø, gjenoppnevnt 7.varamedlem: fylkesskogmester Merete Larsmon, Gaular, gjenoppnevnt

8.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Seniorrådgiver Wegger Christian Strømmen utnevnes til statssekretær i Utenriksdepartementet (utenrikssaker).

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstituert underdirektør Sissel Birgitte Breie utnevnes til sendemann i Buenos Aires, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Osman Levent Seral utnevnes til ulønnet konsul i Marmaris, Tyrkia. (Se også pkt. 5 Andre saker)

Gunnar Fridtjof Andersen utnevnes til ulønnet konsul i Phnom Penh, Kambodsja. (Se også pkt. 5 Andre Saker)

Finans- og tolldepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Trude Nyberget, konstituert underdirektør Johan Bernhard Hjort og rådgiver Heidi Heggenes utnevnes til lovrådgivere i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Byråsjef Thomas Kobro utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Overlege Leif Sverre Rosén utnevnes til generalmajor i Forsvarets sanitet og beordring til tjeneste som sjef for Sanitetsstaben i Forsvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Erik Lund-Isaksen utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiinspektør Ernst Pettersen konstitueres som politimester i Vestfinnmark med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. september 2000.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Unni Raadim som herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete fra 1. april 1999 til og med 30. juni 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Trond Christoffersen som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett fra 1. april 1999 til og med 30. juni 1999.

Kulturdepartementet

Underdirektør Bengt Hermansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjefene Olav Guntvedt og Nina Økland utnevnes til underdirektører i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Ola Chr. Rygh konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet fram til 1. januar 2000, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konsulent Agnar Aas åremålsbeskikkes som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Olje- og energidepartementet bestemmer.

9.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale med Slovakia om gjensidig administrativ bistand mellom de respektive tollmyndigheter.

Statsgaranti for en utstilling med Thore A. Holms kunstsamling ved Palacio Real de Pedralbes i Barcelona medio april – juni og ved Centro Cultural Del Conde Duque i Madrid oktober – desember 1999.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Marmaris, Tyrkia. (Se også pkt. 4 Utnevnelser mv)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Phnom Penh, Kambodsja. (Se også pkt. 4 Utnevnelser mv)

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jon Lilletun med ektefelle ved offisielt besøk i Roma 11. – 16. februar 1999.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstilling med verker av Robert Smithson ved Museet for samtidskunst i perioden 13. februar – 25. mai 1999.

Statsgaranti for utstillingen ”Munch og Warnemünde” ved Munch-museet i perioden 15. februar – 1. juni 1999.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av tillegg til plan for utbygging og drift av undervannsinstallasjon for produksjon av olje i Troll Vest gassprovins.

Lagt inn 12. februar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen