Offisielt fra statsråd 12. mai 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 56 (1994-95) Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral AS til Postverket og sammenslåing av Statens Datasentral AS og Postens datasentral

St meld nr 10 (1994-95) Oversikt over statens eiendommer


Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 55 (1994-95) Om lov om endringer i straffeprosessloven (etablering av et DNA-register mv)

St meld nr 33 (1994-95) Personvern og telekommunikasjon


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 32 (1994-95) Kommune- og fylkesinndelingen

St meld nr 34 (1994-95) Om Husbankens rentevilkår og subsidieprofil


Kulturdepartementet

Ot prp nr 54 (1994-95) Om lov om endringer i åndsverkloven mm


Nærings- og energidepartementet

St prp nr 54 (1994-95) Utbygging og drift av Njordfunnet, fastsettelse av statlig eierandel for feltene Draugen og Brage samt orientering om NORSOK- arbeidet

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i lov 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning (heving av beløpsgrensa for foreldre sitt objektive skadebotansvar). Besl O nr 48 Lov nr 21. Loven trer i kraft 1. juli 1995.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om universiteter og høgskoler. Besl O nr 42 Lov nr 22


Landbruksdepartementet

Lov om jord (jordlova) m m. Besl O nr 46 Lov nr 23. Loven trer i kraft fra 1. juli 1995. (Se også pkt 4 nedenfor)


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov 13 desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester mv. Besl O nr 52 Lov nr 24. Loven trer i kraft straks.

Forskrifter

Forskrift om opphevelse av forskrift 4 desember 1992 nr 906 om særlige regler som skal gjelde når et selskap gjennom et etablert forretningssted i ett land dekker en forpliktelse eller risiko som består i et annet land.

Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet Landbruksdepartementet skal utøve de funksjonene som i lov av 6. april 1995 om jord (jordlova) er lagt til departementet. Det samme gjelder den myndighet som etter endring av lov av 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonsloven) § 14 er lagt til departementet.

Styrer, utvalg

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet:

 • Direktør Lars Wilhelmsen, leder, Oslo
 • Førstekonsulent Kari Seljelid, Bærum
 • Ordfører Bjørn Kristiansen, Oppegård
 • Ordfører Ole Midtlien, Nes
 • Byråd Rune Bjerke, Oslo
 • Gruppeleder Michael Tetzschner, Oslo
 • Administrasjonssjef Ingvil Sætness, Oslo
 • Assisterende fylkesmann Karin Moe Røisland, Nesodden
 • Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal. Oslo
 • Underdirektør Heidi Langaas, Oslo
 • Utdanningsdirektør Bjørg Ølstad, Røyken
 • Ekspedisjonssjef Anne Sæterdal, Oslo
 • Ekspedisjonssjef Knut Rønning, Oslo
 • Rådgiver Christine Hjortland, Oslo

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Buenos Aires, Peter Nicolay Ræder utnevnes tillike til sendemann i Montevideo og La Paz, med rang som ambassadør.

Njål Gjedrem utnevnes til generalkonsul i Baku, republikken Azerbajdzjan.

Jens-Christian Vinther Schmidt utnevnes til ulønnet konsul i Aalborg, Danmark.


Forsvarsdepartementet

Økonomisjef Lars Salte utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Svend Lilleby utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Avskjed i nåde for høyesterettsdommer Jan Frøystein Halvorsen med virkning fra 31. oktober 1995.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Baku, republikken Azerbajdzjan.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Moskva 8-10 mai 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremo med ledsager ved besøk i Stockholm 16-18 mai 1995.


Utenrikssaker, handelssaker

Godkjennelse av EFTAs rådsvedtak av 19. januar 1995 om endring i overenskomst om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA-avtalen).


Lagt inn 22 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen