Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 12. mai 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 56 (1994-95) Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral AS til Postverket og sammenslåing av Statens Datasentral AS og Postens datasentral

St meld nr 10 (1994-95) Oversikt over statens eiendommer


Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 55 (1994-95) Om lov om endringer i straffeprosessloven (etablering av et DNA-register mv)

St meld nr 33 (1994-95) Personvern og telekommunikasjon


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan


Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 32 (1994-95) Kommune- og fylkesinndelingen

St meld nr 34 (1994-95) Om Husbankens rentevilkår og subsidieprofil


Kulturdepartementet

Ot prp nr 54 (1994-95) Om lov om endringer i åndsverkloven mm


Nærings- og energidepartementet

St prp nr 54 (1994-95) Utbygging og drift av Njordfunnet, fastsettelse av statlig eierandel for feltene Draugen og Brage samt orientering om NORSOK- arbeidet

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i lov 13 juni 1969 nr 26 om skadeserstatning (heving av beløpsgrensa for foreldre sitt objektive skadebotansvar). Besl O nr 48 Lov nr 21. Loven trer i kraft 1. juli 1995.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om universiteter og høgskoler. Besl O nr 42 Lov nr 22


Landbruksdepartementet

Lov om jord (jordlova) m m. Besl O nr 46 Lov nr 23. Loven trer i kraft fra 1. juli 1995. (Se også pkt 4 nedenfor)


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov 13 desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester mv. Besl O nr 52 Lov nr 24. Loven trer i kraft straks.

Forskrifter

Forskrift om opphevelse av forskrift 4 desember 1992 nr 906 om særlige regler som skal gjelde når et selskap gjennom et etablert forretningssted i ett land dekker en forpliktelse eller risiko som består i et annet land.

Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet Landbruksdepartementet skal utøve de funksjonene som i lov av 6. april 1995 om jord (jordlova) er lagt til departementet. Det samme gjelder den myndighet som etter endring av lov av 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonsloven) § 14 er lagt til departementet.

Styrer, utvalg

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet:

 • Direktør Lars Wilhelmsen, leder, Oslo
 • Førstekonsulent Kari Seljelid, Bærum
 • Ordfører Bjørn Kristiansen, Oppegård
 • Ordfører Ole Midtlien, Nes
 • Byråd Rune Bjerke, Oslo
 • Gruppeleder Michael Tetzschner, Oslo
 • Administrasjonssjef Ingvil Sætness, Oslo
 • Assisterende fylkesmann Karin Moe Røisland, Nesodden
 • Avdelingsdirektør Nina Bjerkedal. Oslo
 • Underdirektør Heidi Langaas, Oslo
 • Utdanningsdirektør Bjørg Ølstad, Røyken
 • Ekspedisjonssjef Anne Sæterdal, Oslo
 • Ekspedisjonssjef Knut Rønning, Oslo
 • Rådgiver Christine Hjortland, Oslo

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Buenos Aires, Peter Nicolay Ræder utnevnes tillike til sendemann i Montevideo og La Paz, med rang som ambassadør.

Njål Gjedrem utnevnes til generalkonsul i Baku, republikken Azerbajdzjan.

Jens-Christian Vinther Schmidt utnevnes til ulønnet konsul i Aalborg, Danmark.


Forsvarsdepartementet

Økonomisjef Lars Salte utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Svend Lilleby utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Avskjed i nåde for høyesterettsdommer Jan Frøystein Halvorsen med virkning fra 31. oktober 1995.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Baku, republikken Azerbajdzjan.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Moskva 8-10 mai 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremo med ledsager ved besøk i Stockholm 16-18 mai 1995.


Utenrikssaker, handelssaker

Godkjennelse av EFTAs rådsvedtak av 19. januar 1995 om endring i overenskomst om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA-avtalen).


Lagt inn 22 mai 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen