Offisielt fra statsråd 12. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mars 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030047#docSt prp nr 41 (1998-99) Om ratifikasjon av traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar (CTBT)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040022#docSt meld nr 27 (1998-99) Om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-050002#docOt prp nr 38 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr 47 om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og liknende)

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030023#docSt prp nr 42 (1998-99) Om bevilgning til konsulentbistand for å forberede fusjon mellom Telenor AS og Telia AB

2.Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om delegering av Kongens myndighet etter lov av 26. juni 1953 nr 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, og opphevelse av forskrift av 22. november 1955 til gjennomføring av nevnte lov.

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kingston, St. John’s, Castries, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown og Kingstown, ambassadør Brit Løvseth, utnevnes tillike til sendemann i Nassau, med rang som ambassadør.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Martin Skancke utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Steinar Magnus Huse utnevnes til generalmajor i Hæren og beordring til tjeneste som sjef for Hærens forsyningskommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Oddvar Midtkandal utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Karsten Reitan utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Tom Johansen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Bente Thorsen Fagerli konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hege Nilssen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Morten Sandberg utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Elisabeth Salvesen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Guro Fjellanger med ledsager ved offisielt besøk til Kina 13. – 21. mars 1999.

Lagt inn 12. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen