Offisielt fra statsråd 12. oktober 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. oktober 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 8 (2001-2002)
Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2001-2002)
Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv – budsjettmessige konsekvenser mv.

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 7 (2001-2002)
Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001 knyttet til beredskapsformål

Kulturdepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. (Vederlag for konsesjon)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av lovendringer om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker:

Lov 15. desember 2000 nr. 87 del I om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift,

Lov 15. desember 2000 nr. 88 del I om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.,

Lov 15. desember 2000 nr. 92 del IV om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)og

Lov 15. desember 2000 nr. 94 del II om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Lovendringene trer i kraft 1. november 2001.
(Pressemelding)

 

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Østerdal Billag AS over Samferdselsdepartementets vedtak om å avslå søknad om ekspressbussrute mellom Rena og Oslo. Klagen tas ikke til følge.
(Pressemelding)

 

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Brussel, ambassadør John Bjørnebye, utnevnes tillike til sendemann i Luxembourg, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Steinar Gil utnevnes til sendemann i Baku, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas forente stater om romsamarbeid.

Undertegning av en avtale mellom Norge og Makedonia om internasjonal veitransport.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kapittel 451 Sivilt beredskap overskrides med inntil 6 millioner kroner.