Offisielt fra statsråd 13. april 2007

I statsråd i dag vart forslag til generell kulturlov handsama. Lova skal framheva det ansvaret offentlege styresmakter har for å leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. april 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2006-2007)
Om lov om Folketrygdfondet
(Pressemelding)

St.meld. nr. 24 (2006-2007)
Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2006-2007)
Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. mars 2007 til lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.).
Besl. O. nr. 59 (2006-2007)  Lov nr. 14.

3.      Forskrifter

Finansdepartementet  

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 19. desember 1969 nr. 15 (nr. 17) om avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen og om klagenemndas organisasjon og saksbehandling.

4.      Klagesaker m.v.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klager fra Pensjonistpartiet i Kristiansand og Landslag for Offentlige Pensjonister, avd. Tromsø og Omegn over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 8. februar 2007 om ikke å tildele tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Klagene tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Jordskifterettsleder Sigurd Klepp utnevnes til jordskiftedommer ved Sør-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 64/2006 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for yrkessjåfører kan bli bindende for Norge.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Finnmark 2006-2009.
(Pressemelding)

Godkjenning av fylkesplan for Hordaland 2005-2008.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen