Offisielt fra statsråd 13. april 2012

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet.

Strengere krav til lærerkompetanseStatsråd ble holdt på Oslo slott 13. april 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 79 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)
(Pressemelding)

Prop. 87 L (2011-2012)
Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 84 L (2011-2012)
Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 88 S (2011-2012)
Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar).

Lovvedtak 43 (2011-2012)  Lov nr. 15
Føresegna i utlendingslova § 77 tredje ledd gjeld frå 1. mai 2012.

 

3.      Klagesaker m.v.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Dagsavisen over Arbeidsdepartementets avslag 10. februar 2012 på begjæring om innsyn i notat 10. januar 2012 i sak 11/5820. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Dagsavisen over Arbeidsdepartementets avslag 1. februar 2012 på begjæring om innsyn i notat 15. november 2011 og vedlegg til utgående brev
20. januar 2012 i sak 11/5422. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra WWF-Norge og klage fra Fortidsminneforeningen over Miljøverndepartementets vedtak 3. januar 2012 om tildeling av grunnstøtte. Klagene tas ikke til følge.

 

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Arvinn Gadgil utnevnes til statssekretær for statsråd Heikki Holmås.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Ingvard Havnen utnevnes til ambassadør i København med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Lisboa, Ove Thorsheim, utnevnes tillike til ambassadør i Praia,
Kapp Verde.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Vidar Vik utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Peru og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Peru, begge av 24. juni 2010.