Historisk arkiv

Strengere krav til lærerkompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i.  

- Krav om relevant fagkompetanse i faget læreren underviser i vil styrke elevenes læringsutbytte. Vi vet at det er en sammenheng mellom lærerens formelle kompetanse og elevenes resultater. Dette  forslaget vil derfor bidra til å øke  kvaliteten på opplæringen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Dagens kompetansekrav knytter seg bare til det å bli tilsatt i undervisningsstilling. I den fremlagte lovproposisjonen varsles det om at endringene vil innebære krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste fag på videregående skole. Samme poengkrav vil gjelde for undervisning i norsk/samisk, matematikk og engelsk på ungdomsskolen. For de fleste andre fag i ungdomsskolen og i norsk/samisk og matematikk på barnetrinnet, blir kravet 30 studiepoeng. Kravet skal ikke gjelde for dagens lærere som har utdanning fra tidligere. De nærmere konkrete krav vil komme i forskrift som skal på egen høring.

Departementet foreslår også en ny bestemmelse i opplæringsloven som vil gi adgang til å tilsette noen i undervisningsstilling på det vilkår at en påbegynt utdanning fullføres. Dette skal bare kunne gjøres dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting.

Kunnskapsdepartementet har i dag også lagt frem forslag om: 

· Adgang til å organisere innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

· Egen bestemmelse om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon for personer som helt eller delvis mangler tale(ASK)

· Adgang til å godkjenne private skoler som tilbyr opplæring i små og verneverdige håndverksfag