Offisielt fra statsråd 13. juni 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. juni 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 77 (2002-2003)
Om samtykke til at Norge deltar i den sjette kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 101 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 97 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 100 (2002-2003)
Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 98 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes påtalekompetanse mv.)

Ot.prp. nr. 99 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (ankesum)

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 41 (2002-2003)
Om tariffar for overføring av kraft og tovegskommunikasjon

Sosialdepartementet

St.meld. nr. 40 (2002-2003)
Nedbygging av funksjonshemmende barrierer
Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 39 (2002-2003)
”Ei blot til Lyst” Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2000 om freding av Amdam som naturreservat.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes til kretsmeklingsmenn for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2006:

Østlandet krets: konsulent Inger Tellefsen, Oslo
lagdommer Siri Berg Paulsen, Drammen

Sørlandet krets: lagdommer Åse Berg, Skien

Vestlandet krets: lagdommer Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag Krets: lagdommer Mats Stensrud, Trondheim

Nordland krets: sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Troms krets: lagdommer Dag Nafstad, Tromsø

Finnmark krets: sorenskriver Karl Magnus Norbakk, Alta (ny)

4. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Major Anders Rangul frabeordres som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen.

Major Terje Ågren beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prosjektdirektør Ottar Ostnes konstitueres som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg I ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om regler for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, 1326/2001 og 270/2002.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsfordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 (direktiv om personvern og elektronisk kommunikasjon).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsvedtak 2002/676/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap (vedtaket om radiospektrumpolitikk).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om deltakelse i Det europeiske året for utdanning gjennom idrett.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og Verdens helseorganisasjon.

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Republikken Indonesia som regulerer tilbakebetalingen av Indonesias gjeld til Norge.
(Pressemelding)