Offisielt fra statsråd 13. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 62 (1996-97) Om endringer i tollavgifter som følge av resultatet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om liberalisering av handel med informasjonsteknologiprodukter linkdoc006005-030009#docSt prp nr 63 (1996-97) Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på statsbudsjettet 1997 linkdoc006005-050010#docOt prp nr 64 (1996-97) Endringar i skattelovgjevinga linkdoc006005-040002#docSt meld nr 2 (1996-97) Revidert nasjonalbudsjett 1997

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050010#docOt prp nr 63 (1996-97) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-050005#docOt prp nr 65 (1996-97) Om lov om endring av lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 nr 22 St prp nr 59 (1996-97) Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1997-98 St meld nr 52 (1996-97) Om økt førskolelærerdekning

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-030004#docSt prp nr 61 (1996-97) Om kommuneøkonomien 1998 m v

Nærings- og handelsdepartementet

St meld nr 51 (1996-97) Om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030007#docSt prp nr 64 (1996-97) Om ein del saker under Vegformål og Jernbaneformål

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

linkdoc030005-040010#docSt meld nr 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen Trygghet - respekt - kvalitet

2.Andre saker

Forlenget midlertidig godkjenning av graden cand.scient, ved Norges Landbrukshøgskole. Bestemmelsen trer i kraft straks.

Lagt inn 13 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen