Offisielt fra statsråd 13. november 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. november 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050031#docOt prp nr 14 (1998-99) Om lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-050005#docOt prp nr 15 (1998-99) Om lov om endringer i lov 5. februar 1965 nr 2 om Statens Landbruksbank

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050023#docOt prp nr 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m m linkdoc030005-050024#docOt prp nr 11 (1998-99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven) linkdoc030005-050025#docOt prp nr 12 (1998-99) Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) linkdoc030005-050026#docOt prp nr 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) linkdoc030005-050027#docOt prp nr 16 (1998-99) Om lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v og i lov 28. mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o a

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i straffelova m m (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21. november 1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve).

Lovvedtaket punkt I trer i kraft 1. januar 1999, punkt II trer i kraft straks.

Besl O nr 2 Lov nr 67

3.Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrift om transport og import av genmodifiserte organismer med ikrafttredelse 1. januar 1999. Fra samme dato trer genteknologiloven § 9, annet ledd bokstav g) og h) i kraft.

4.Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Christine Fossen konstitueres som politimester i Vadsø fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. august 2000.

Forlenget konstitusjon av Ellinor Houm som fengselsdirektør ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt fram til 31. desember 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ordinert prest, rådmann Hans Erik Holm utnevnes til sokneprest og prost i Indre Troms prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.

Rådgiver Bjørn Tore Kjellemo utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Torunn Westli utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Underdirektør Anne Kathrine Fossum utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra 1. januar 1999.

Jordskiftedommer Magne Reiten beskikkes som jordskifteoverdommer ved Frostating jordskifteoverrett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Underdirektør Sten Yngve Solberg utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Rådgiver Morten Norderhaug konstitueres til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagt inn 13. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen