Offisielt fra statsråd 13. mars 2015

I statsråd i dag er det blant annet fremmet forslag om ikraftsetting av ny straffelov.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. mars 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 65 S (2014-2015)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet. 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Prop. 64 L (2014-2015)
Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov).
(Pressemelding)

Prop. 66 L (2014-2015)
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)
(Pressemelding) 

Prop. 67 L (2014-2015)
Endringar i oreigningslova

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Klima- og miljødepartementet
Ikraftsetting av lov 12. september 2014 nr. 64 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning).
Loven trer i kraft straks.

Nærings- og fiskeridepartementet 
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mars 2015 til lov om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd).
Lovvedtak 41 (2014-2015)  Lov nr. 12
Lovendringen i § 53 trer i kraft fra 1. april 2015.

3. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede etiske og praktiske forhold rundt tanke- og samvittighetsfriheten under utøvelse av arbeidsoppgaver i det norske arbeidsliv:

Leder
Bjørn Kåre Myskja, professor, Trondheim

Øvrige medlemmer:
1. Einar Øverenget, selvstendig næringsdrivende, Oslo
2. Morten Magelssen, lege og forsker, Oslo
3. Tine Eidsvaag, førsteamanuensis, Bergen
4. Ingvill Thorson Plesner, seniorrådgiver, Løten
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Austre Adventfjord AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 11. november 2014 om dispensasjon fra arbeidsplikt for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Seniorrådgiver Silja Skjelnes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Riyadh, Rolf Willy Hansen, utnevnes tillike til ambassadør i Sana, Jemen.

Hoffsjef Åge Bernhard Grutle utnevnes til ambassadør i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommunikasjonssjef Astrid Versto utnevnes til ambassadør i Zagreb, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet 
Statsadvokat Lars Erik Alfheim utnevnes til førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektivene (EU) nr. 2014/45, (EU) nr. 2014/46 og (EU) nr. 2014/47 om felles regler for periodisk kjøretøykontroll, teknisk kontroll av nyttekjøretøy langs veg og endringer i felles regler om vognkort.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i  EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (omarbeiding) og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for godstransport på veg (omarbeidning), kan bli bindende for Norge.

Kulturdepartementet
Det stilles statlig forsikring tilsvarende omsøkt forsikringsverdi for verk i henhold til oppdatert verksliste for utstillingen «Van Gogh+Munch». Utstillingen vises i Munchmuseet/Oslo i perioden 9. mai til 6. september 2015.

Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 16. april til og med 23. september 2015, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Munchmuseet/Oslo kommune.