Offisielt fra statsråd 14. mai 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. mai 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.

Ot.prp. nr. 71 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 69 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.)

Ot.prp. nr. 72 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (delegering av myndighet til interkommunale organer)

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 39 (2003-2004)
Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 65 (2003-2004)
Om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design kapittel 10 og forskrift 11. april 2003 nr. 456 om avgifter mv. til Patentstyret § 47 a gjelder fra samme tid som Genèveavtalen 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten 6. november 1925 om internasjonal registrering av design trer i kraft for Norge.

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om voldgift.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 60 (2003-2004) Lov nr. 25

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 30. mars 2004 til lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).
Besl. O. nr. 61 (2003-2004) Lov nr. 26
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften (gjennomføring av WTOs legemiddelvedtak).
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i designforskriften (internasjonal registrering av design m.m.).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Knut Gjernes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19., 21. og 22. april 2004, om ikke å gi innsyn i dokumentene 3, 4 og 5 i sak nr. 2003/2253 og i dokument 7 i sak nr. 2003/3906. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Barne- og familiedepartementet

Sekretariatsleder Knut Fosli utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale om endring av protokoll om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid av 25. mars 1981.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskotet til Norsk Tipping AS for 2003 til kulturføremål, 180 mill. kroner, vert fordelte.

Kultur- og kyrkjedepartementet får fullmakt til å gjera dei justeringane som vert naudsynte mellom dei einskilde postane innanfor ramma av speleoverskotet til kulturføremål, fullmakt til å disponera renter, og til å disponera ikkje utbetalt speleoverskot til kulturføremål.
(Pressemelding)