Offisielt fra statsråd 14. mars 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. mars 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2002-2003)
Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om beskyttelse av design (designloven).
Besl. O. nr. 67 (2002-2003) Lov nr. 15

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv.
Loven trer i kraft 1. april 2003.
Besl. O. nr. 63 (2002-2003) Lov nr. 16

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. februar 2003 til lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Besl. O. nr. 69 (2002-2003) Lov nr. 17

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 146 andre ledd til Justis- og politidepartementet.
(Se også punkt 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for to år til Det norske fredskorpsets styre:

Faste styremedlemmer:
Per Kristian Lunden, daglig leder, Risør (ny)
Marianne Damhaug, administrerende direktør, Oslo (ny)
Wenche Fladen, utviklingskonsulent, Oslo (ny)

Varamedlem:
Nina Birkeland, forsker, Trondheim (ny)

Følgende medlemmer og varamedlemmer gjenoppnevnes for to år til Det norske fredskorpsets styre:

Fast styremedlem:
Ragnar Kleiven, konsulent, Asker

Varamedlemmer:
Einar Graff Hugo, lærer, Furnes
Øivind Engh, avdelingsleder, Bærum
Anne Veiteberg, programkoordinator, Oslo

Fiskeridepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede ny lov om havressurser:

Leder:
Harald Grønlien, førstestatsadvokat, Stavanger

Medlemmer:
Frank Asche, professor i økonomi, Stavanger
Heidi M. Johansen, rådgiver, Sandefjord
Lene N. Lind, seniorrådgiver, Oslo
Christen A. Mordal, direktør FHL industri og eksport, Lørenskog
Lindis Nerbø, seniorrådgiver, Oslo
Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag, Hasvik
Berit Ranveig Nilssen, representant Sametinget, Vadsø
Kurt Tande, professor i akvatisk biologi, Tromsø
Arne Wåge, seniorrådgiver, Nesodden
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Norsk Pasientskadeerstatning for en periode på 2 år:

Leder: Spesialrådgiver Brit Denstad, Oslo
Nestleder: Forskningsdirektør Tonje Hamar, Trondheim

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Norsk Pasientskadeerstatning for en periode på 3 år:

Medlem: Fylkestrygdedirektør Haavard Ingvaldsen, Lillehammer
Varamedlem: Amanuensis Bente Ohnstad, Lillehammer

Medlem: Professor Gudrun Holgersen, Bergen
Varamedlem: Daglig leder Hans Haugen, Bergen

Medlem: Pensjonist Kåre Harila, Vadsø
Varamedlem: Seniorrådgiver Anne-Turid Steinsvik, Oslo
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke:

Fylkesmann Kåre Gjønnes, leder, Orkdal
Pensjonist Marit Tingelstad, nestleder, Gran
Lagssekretær Jorun Andersen, Kristiansand
Domprost Per-Otto Gullaksen, Fredrikstad
Sokneprest Jens-Petter Johnsen, Oslo
Lærer Helge Kolstad, Trøgstad
Biskop Per Oskar Kjølaas, Tromsø
Husmor Hildur Larsen, Sveio
Førstekonsulent Lena Larsen, Oslo
Prosjektleder Vibeke Limi, Bærum
Stortingsrepresentant Inge Lønning, Oslo
Forstander Kjell Nordstokke, Oslo
Generalsekretær Dag Nygård, Notodden
Spesialrådgiver Ingar Samset, Trondheim
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum
Kulturkonsulent Hege Fjellheim Sarre, Karasjok
Advokat Fredrik Sejersted, Oslo
Generalsekretær Anfin Skaaheim, Asker
Kirkeverge Hege Steinsland, Haram
Høgskolelektor Pia Svensgaard, Tromsø
( Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Luanda, Arild Retvedt Øyen, utnevnes tillike til ambassadør i Kinshasa.

Justis- og politidepartementet

Advokat Kjell Eriksfallet utnevnes til lagdommer i Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Advokat Magni Elsheim utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Roger Faanes utnevnes til lagdommer i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Advokatene Torgeir Lilleland, Jan Morten Olsen og Tone Kleven utnevnes til lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Siri Berg Paulsen utnevnes til lagdommer i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Organisasjonssjef Finn Arne Selfors utnevnes til sorenskriver i Indre Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Politiinspektør Bente Staven utnevnes til tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstolsadministrasjonen bestemmer.

Konstituert førstestatsadvokat Lars Fause utnevnes til førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Konstituert statsadvokat Tor Christian Carlsen utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter.

Politiadvokat Bjørn Enoksen Ristesund konstitueres som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter i ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sjømannsprest Hans Erik Ruud utnevnes til sokneprest i Kongsberg prestegjeld og prost i Kongsberg prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om innlemmelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1360/2002 om sjuende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport.

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av endring av avtale om tilknytning til Dublin-regelverket av 19. januar 2001, ved innlemmelse av Dublin II-forordningen.