Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 14. desember 2018

I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn, og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. desember 2018 kl. 1200. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 40 L (2018-2019)
Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)
(Nyhetssak) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 11 (2018-2019)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 39 L (2018-2019)
Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
(Nyhetssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 37 L (2018-2019)
Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Prop. 38 L (2018-2019)
Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Olje- og energidepartementet
Prop. 41 S (2018-2019)
Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2018 til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet).
Lovvedtak 3 (2018-2019)  Lov nr. 92
Loven trer i kraft 1. januar 2019.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. november 2018 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 2 (2018-2019)  Lov nr. 93

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2018 til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet).
Lovvedtak 8 (2018-2019)  Lov nr. 94

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. desember 2018 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.).
Lovvedtak 11 (2018-2019)  Lov nr. 95

Delt ikraftsetting av lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.). Del I §§ 3-5 annet ledd, 6-14 første ledd nytt annet punktum, 6-15 første ledd, 12-6 nr. 5 og 16-5 tredje ledd, del II §§ 6-7 første ledd første punktum, 6-15 første ledd og 12-6 nr. 5, del III § 9-2 første ledd og del IV, V, VI, VII og VIII trer i kraft 1. januar 2019. Del I §§ 2-2 første ledd, 16-2 til 16-14 med unntak for 16-5 tredje ledd som trer i kraft 1. januar 2019, del II §§ 16-2 til 16-14 og del III § 3-1 første ledd nr. 3 trer i kraft 1. mars 2019.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. desember 2018 til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp).
Lovvedtak 10 (2018-2019)  Lov nr. 96
Loven trer i kraft 1. januar 2019.
(Se pkt. 6 Andre saker)
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet
Forskrift 5. desember 1986 nr. 2163 om ikrafttredelse av lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon. Delegering av myndighet, oppheves med virkning fra 14. desember 2018.

Forskrift 21. desember 2005 nr. 1613 om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v., oppheves med virkning fra 14. desember 2018.

Forskrift 4. juni 2010 nr. 769 om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv., oppheves med virkning fra 14. desember 2018.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene fastsettes.
(Nyhetssak) 

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for skogområder i fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland og Trøndelag fastsettes.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter, forskrift om endring i finansforetaksforskriften og forskrift om endring i forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 36 sjette ledd til Nærings- og fiskeridepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Tom Erlend Skaug gis avskjed som statssekretær for statsråd Linda Hofstad Helleland i Barne- og likestillingsdepartementet, og utnevnes på nytt til statssekretær i 50 % stilling for statsråd Linda Hofstad Helleland i Barne- og likestillingsdepartementet og i 50 % stilling for statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet.
(Nyhetssak)

Utnevning av arkivleder Øyvind Holt til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bern, Erik Førner, tillike til ambassadør i Vaduz, Liechtenstein.

Utnevning av ambassadør i Bangkok, Kjersti Rødsmoen, tillike til ambassadør i Phnom Penh, Kambodsja.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av statsadvokat Jens Olav Sæther som førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 30. september 2019.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av konstituert underdirektør Kristoffer Stabrun til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker hvor statsråd Jensen på grunn av sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv., kan bli bindende for Norge.

Kulturdepartementet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 716 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 36 560 000 for 2019 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2018 til idrettsformål.
(Nyhetssak - Nyhetssak)

ExtraStiftelsen tildeles kroner 101 354 000 i januar 2019 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2018 til helse- og rehabiliteringsformål.
(Nyhetssak)

Det blir stilt statleg forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste vedlagt søknad 6. juni 2018 for utstillinga «Russisk kunst del I 1860-1905».

Samferdselsdepartementet
Norge meddeler de andre avtaleparter at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)

Til toppen