Historisk arkiv

Regjeringen foreslår egen pensjonskonto for 1,4 millioner arbeidstakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår i dag at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren. Regjeringen vil også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

– Med dette forslaget får nær 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én pensjonskonto. Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. Dette gir en enklere hverdag for folk, sier finansminister Siv Jensen.

Lovforslaget innebærer at arbeidstakere får samlet pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den nåværende arbeidsgiveren. Arbeidstakere kan alternativt velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Forslaget vil gjelde for arbeidstakere som har innskuddspensjonsordninger, og pensjonsmidlene som samles må være fra innskuddsordninger.

Samle pensjonen, velg leverandør selv
Regjeringen foreslår at pensjonsmidlene samles i arbeidsgivers pensjonsordning, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette. Arbeidstakere kan velge å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de forvaltes i dag, eller samle dem hos en leverandør som arbeidstakeren selv velger.  
Arbeidsgiveren skal gi informasjon om hva det innebærer for arbeidstakeren å samle midlene. Informasjonen skal gjøre det mulig for arbeidstaker å sammenligne kostnader, investeringsvalg og så videre hos de ulike leverandørene. Arbeidstakere skal når som helst kunne flytte de tidligere opptjente pensjonsmidlene ut av arbeidsgivers ordning, hvis de ikke lenger ønsker å ha dem samlet.

Som i dag foreslår regjeringen at arbeidstakere skal betale for forvaltningen av den delen av pensjonsmidlene som stammer fra tidligere opptjening, mens arbeidsgivere, som i dag, skal betale for forvaltningen av pensjonen som arbeidstakeren tjener opp i sitt nåværende arbeidsforhold. Administrasjonen av ordningen skal etter forslaget betales av arbeidsgiver. Hvis arbeidstakeren velger å samle midlene hos en egen leverandør, foreslås det at arbeidstakeren betaler alle kostnadene for forvaltning og administrasjon, men at arbeidsgiver betaler en standardisert kompensasjon til arbeidstakeren.  Nærmere regler om dette vil bli gitt i forskrift.

Opptjent pensjon uansett lengde på arbeidsforholdet
Regjeringen vil også oppheve regelen i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

– Regjeringen foreslår at arbeidstakere skal ha rett til å få med seg sin opptjente pensjon, uansett lengden på arbeidsforholdet. Dette gir bedre pensjonsopptjening for arbeidstakere med korte ansettelsesforhold, sier finansministeren.

Lovforslagene har bakgrunn i et ønske fra arbeidslivets parter om et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som leverte sin rapport i desember 2016. Finansdepartementet utarbeidet deretter et høringsnotat som ble sendt på høring 21. november 2017.

Departementet foreslår at loven skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Det legges opp til at arbeidstakers adgang til å velge egen leverandør skal tre i kraft samtidig med lovforslaget for øvrig.

Lovforslaget omfatter også en hjemmel i finansforetaksloven til å gjennomføre lovvalgsregler som følger av direktiv 2001/24/EF om restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner i forskrift.

Les mer: