Historisk arkiv

Rapport fra arbeidsgruppe om tjenestepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

En arbeidsgruppe som har utredet handlingsalternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon har i dag overlevert sin rapport til Finansdepartementet. Rapporten tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett på pensjonsopptjening.

Rapporten skisserer ulike alternativer for hvordan et pensjonssystem med egen pensjonskonto kan utformes innenfor innskuddspensjonsloven, og konsekvensene av ulike veivalg vurderes. Arbeidsgruppen benytter «egen pensjonskonto» om en ordning der hvert enkelt medlem i en pensjonsordning har sin egen konto hvor pensjonssparing fra ulike kilder kan samles opp, og/eller der det enkelte medlem selv velger hvilket finans­foretak som skal forvalte kontoverdiene.

Arbeidsgruppen vurderer også konsekvensene av å senke tersklene rett på pensjonsopptjening, langs fire dimensjoner:

  1. Pensjonsopptjening for lønn fra første krone.
  2. Medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandel enn 20 prosent.
  3. Medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år.
  4. Rett til pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Arbeidsgruppen har også vurdert konsekvensene av eventuelt å åpne for økt adgang til individuell pensjonssparing i ordningene.

Arbeidsgruppen har beskrevet ulike alternative løsninger på de aktuelle spørsmålene og de hovedhensyn som kan tale for og imot de enkelte alternativene for arbeids­takere, arbeidsgivere, pensjonsleverandører og det offentlige (proveny­virkninger), er søkt indentifisert og vurdert. Arbeidsgruppen har ikke sett det som sin oppgave å konkludere og har dermed heller ikke utformet lov- eller forskriftsutkast. Dersom ett eller flere av de alternative løsningene arbeids­gruppen har drøftet skal gjennomføres, må det derfor foretas ytterligere utredning før tiltaket kan besluttes. 

Bakgrunnen for arbeidsgruppen
I forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret i 2016 sendte Riksmekleren en henvendelse til statsministeren. I henvendelsen framgikk det bl.a. at det syntes «å være enighet mellom partene om at det er ønskelig at det igangsettes et lovarbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor». Statsministeren besvarte henvendelsen ved bl.a. å vise til at regjeringen er innstilt på å utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Brevet fra statsministeren har vært arbeidsgruppens mandat. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet har deltatt i en referansegruppe for arbeidet.

Les arbeidsgruppens rapport