Offisielt fra statsråd 14. september 2018

I statsråd i dag ble det vedtatt at lovendringer om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trer i kraft 15. oktober 2018.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. september 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 116 L (2017-2018)
Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven). Loven trer i kraft 15. oktober 2018.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 26. oktober 2012 nr. 993 om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsettes.

4. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Anders Morten Brosveet (Oslo) som medlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 14. september 2018 til og med 31. juli 2021.

Direktør Turid Ellingsen (Ringerike) gjenoppnevnes som medlem i Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2018 til og med 31. oktober 2022.

Overlege Eva Albertsen Malt (Oslo) oppnevnes som varamedlem i Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for professor emeritus Svein J. Magnussen) for perioden 1. november 2018 til og med 31. mai 2019.

Renholder Aud Helene Marthinsen (Kåfjord) gjenoppnevnes som varamedlem i Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for direktør Turid Ellingsen) for perioden 1. november 2018 til og med 31. oktober 2022.

5. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra den anonyme personen som kaller seg «Innsyn50», over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 1. juni 2018 om avslag på krav om innsyn knyttet til saksnummer 18/2773, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Pretoria, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Windhoek, Namibia.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Antananarivo, Madagaskar.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Wellington, New Zealand.

Utnevning av ambassadør i Bogota, John Petter Opdahl, tillike til ambassadør i Caracas, Venezuela.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Frode Ommundsen til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Australia og EØS/EFTA- statene om endring av avtale om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -merking av 29. april 1999.
(Nyhetssak)

Inngåelse av rammeavtale mellom Norge og Frankrike om samarbeid innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kultur.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Den faglige virksomheten og ansatte ved Østlandsforskning AS overføres til Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2019.