Offisielt fra statsråd 15. februar 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. februar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 40 (2001-2002)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Frankrike om tilskudd til Den franske skolen i Oslo og opplæring av norske lærlinger i Frankrike

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2001-2002)

Finansiering av norsk militær deltakelse i Afghanistan, nasjonale sikringstiltak mot terrorisme og etablering av diplomatisk nærvær i Kabul
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn.

3. Styrer, utvalg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Rådet for fagopplæring i arbeidslivet med fire års funksjonstid fram til 31. desember 2005:

Ellen Stensrud, LO sekretær, Lørenskog
Varamedlem Åse Akselsen, sekretær LO Stat, Oslo

Rolf Jørn Karlsen, forbundssekretær Fellesforbundet, Skien
Varamedlem, Ingunn Gjerstad, forbundssekretær Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Oslo

Tove Johansen, avdelingsleder, EL&IT Forbundet, Oslo
Varamedlem Erna Dynge, nestleder, Norsk Arbeidsmannsforbund, Oslo

Signe Solhaug, forbundssekretær Norsk Kommuneforbund, Oslo
Varamedlem Knut Vollan, forbundssekretær, Norsk Transportarbeiderforbund, Oslo

Wenche Paulsrud, politisk rådgiver Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Vestby
Varamedlem Marit Gusdal, utdanningskonsulent Kommunalansattes Fellesorganisasjon, Eidsvoll

Johan W. Sverdrup, fagsjef, NHO-S, Oslo
Varamedlem Ingrid Johansen, personaldirektør, Peterson Lineboard AS, Moss

Inger Beate Lundsgård, opplæringsleder Teknologibedriftenes Landsforening, Bærum
Varamedlem Ole Hjartøy, bedriftsrådgiver, NHO Nordland, Bodø

Knut Christensen, direktør TELFO, Hokksund
Varamedlem Elisabeth Lund, fagsjef Reiselivsbedriftenes Landsforening, Oslo

Sverre Hervik, fylkestingsrepresentant Østfold fylkeskommune, Fredrikstad
Varamedlem Ola S. Apeland, fylkestingsrepresentant Rogaland fylkeskommune, Stavanger

Steinar Johnsen, rådgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
Varamedlem Finn Melbø, avdelingsdirektør Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo

Øyvind Engh, studieinspektør Rud videregående skole – 1. vara til sentralstyret i
Utdanningsforbundet, Bærum
Varamedlem Stein Grøtting, nestleder Skolenes Landsforbund, Oslo

Øyvind Kvanmo Sund, sentralstyremedlem Elevorganisasjonen, Rana
Varamedlem Sigrid Steffensen Melkeraaen, politisk nestleder Elevorganisasjonen, Øksnes

Guri Lund, rektor Alta videregående skole, Alta
Varamedlem Oddny Andreassen, hovedlærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet,
Våler i Solør

Berit Nafstad Lyftingsmo, fylkesutdanningsdirektør Akershus, Ullensaker
Varamedlem Kjell Hermann, rektor Sørumsand videregående skole, Sørum

Magne Nesvik, fylkesutdanningsdirektør, Rogaland fylkeskommune, Stavanger
Varamedlem Kurt Henriksen, rektor Vefsn videregående skole, Vefsn

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstituert ministerråd Wegger Christian Strømmen utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Victor Conrad Rønneberg utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kirsti Billington utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Carl Peter Fredrik Salicath utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Helge Andreas Seland utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon i Genève, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Morten von Hanno Aasland utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Eli Jonsvik utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Beograd, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Hans Jacob Frydenlund utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Kjersti Rødsmoen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Olav-Nils Thue utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Torun Dramdal utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kirsti Skjerven beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for ressursspørsmål ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel, for et tidsrom av inntil 3 år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Informasjonsdirektør Martin Lohne konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Heidi Langaas utnevnes til avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Avdelingsdirektør Karl A. Bilstad utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg om endring av Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 4. januar 1960, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001.

Ratifikasjon av valgfri protokoll av 6. oktober 1999 til FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner av 18. desember 1979.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Estland og Finland 18. – 20. februar 2002.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av endelige bevilgninger til egenkapital og lån, samt overdragelse av eiendeler og arbeidskapital i forbindelse med omdanningen av BaneTele til aksjeselskap.