Offisielt fra statsråd 15. mars 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

15. mars 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan ...

Administrasjonsdepartementet

St meld nr 29 (1995-96) Om boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 36 (1995-96) Endringer i skipsfartsbeskatningen

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 34 (1995-96) Om lov om endringer i sjøloven m m (berging og særregler for innenriks stykkgodstransport)

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 35 (1995-96) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd (dagpenger under arbeidsledighet), i lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i visse andre lover

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i lov av 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Besl O nr 35 Lov nr 13

Loven trer i kraft straks.

Landbruksdepartementet

Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Besl O nr 42 Lov nr 14

Loven trer i kraft straks.

Nærings- og energidepartementet

Lov om endringer i lov av 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser m.v. Besl O nr 41 Lov nr 15

Loven trer i kraft 15. mars 1996.

Samferdselsdepartementet

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart på Svalbard og Jan Mayen trer i kraft 1. april 1996. (Se pkt 3 nedenfor)

Lov 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart oppheves fra 1. april 1996.

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktråd.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om midlertidig område med forbud mot oppankring og fiske for Osebergfeltet.

Samferdselsdepartementet

Oppheving av forskrift 17. desember 1976 nr. 3413 om betaling for rettsforretninger etter lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101.

Endringer i forskrifter om luftfart på Svalbard gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard og forskrifter om luftfart på

Jan Mayen gitt med hjemmel i lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen. (Se pkt 2 ovenfor)

4.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statssekretær Otto Gregussen i Fiskeridepartementet gis avskjed i nåde fra 15. mars 1996.

Ordfører Jan Petter Rasmussen utnevnes til statssekretær i Fiskeridepartementet fra 15. mars 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Sten Anders Berge utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Inga Magistad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Knut Paus utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadesekretær Dagfinn Sørli utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Sentralbanksjef Kjell Storvik oppnevnes som norsk medlem av Rådet for Det internasjonale valutafond fra 15. mars 1996 og inntil videre.

Førstekonsulent Knut Andersen konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Sigurd Frisvold utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til stillingen som Øverstkommanderende i Sør-Norge og Commander Allied Forces North Europe med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst I Nils Georg Fosland utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for 6. divisjon med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

ØKOKRIM-sjef Lars Oftedal Broch utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidpsunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Erland Henrichsen utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsdommer Nils Peder Langvand gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra 31. august 1996.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ekspedisjonssjef Petter J. Drefvelin åremålsbeskikkes som direktør for Utlendingsdirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fagsjef Kjell Røynesdal utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av konvensjon mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland om trygd.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om handel og økonomisk samarbeid.

Nærings- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift av gassrørledningen Ekofisk omløp.


Lagt inn 20 mars 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen