Offisielt fra statsråd 15. september 2000

Offisielt fra statsråd 15. september 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. september 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet.
Besl. O. nr. 105 Lov nr. 78

Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å gi forskrift etter luftfartsloven § 16-1 første ledd vedrørende rådsdirektiv 92/14/EØF av 2. mars 1992 – med senere endringer – om begrensning av operasjoner med fly (støykrav m.m.)


Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Madrid, ambassadør Kjell-Martin Frederiksen utnevnes tillike til sendemann i Andorra, med rang som ambassadør.


Rådgiver Liv Kristensen utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til Europarådet, Strasbourg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.


Rådgiver Katja Christina Nordgaard utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Vibeke Trålim utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Forsvarsdepartementet

Underdirektør Gisle Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Justis- og politidepartementet

Advokat Stein Arne Vedde utnevnes til sorenskriver ved Hallingdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.


Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Arild Dommersnes som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fram til 1. januar 2002.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Knut Arne Aston Eikrem utnevnes til sokneprest i Vestre Moland prestegjeld og prost i Vest-Nedenes prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.


Avdelingsdirektør Per-Otto Gullaksen utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Stiftskapellan Anne Hilde Laland utnevnes til sokneprest i Sel prestegjeld og prost i Nord-Gudbrandsdal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.


Andre saker

Forsvarsdepartementet

Blåtind skyte- og øvingsfelt – utbygging i Akkaseterområdet – ervervelse av vegrett ved ekspropriasjon.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen på kap. 440, Politi- og lensmannsetaten, postene 01 og 21 overskrides med henholdsvis 14 og 26 mill. kroner i forbindelse med behandling av asylsøknader fra kosovoalbanere og gjennomføring av returer mot tilsvarende innsparing under kap. 521, post 60 Integreringstilskudd.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Anke til Hålogaland lagmannsrett av 21. mars 2000 over Alta herredsretts dom av 21. januar 2000 mot sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen opprettholdes.

( For saker som gjelder statsbudsjettet 2001 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2001.)