Offisielt fra statsråd 16. april 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. april 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030051#docSt prp nr 57 (1998-99) Om samtykke til: 1)ratifikasjon av overenskomst av 23. oktober 1998 om Den nordiske investeringsbanken, 2)ratifikasjon av overenskomst av 6. november 1998 om Det nordiske miljøfinansieringsselskapet, 3)godkjennelse av overenskomst av 9. november 1998 om Nordisk Utviklingsfond

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-050003#docOt prp nr 48 (1998-99) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd og i enkelte andre lover (medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring)

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050040#docOt prp nr 52 (1998-99) Om lov om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) (saksbehandlingsfrister i forvaltningen)

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050011#docOt prp nr 51 (1998-99) Om lov om standarder ved overføring av fjernsynssignaler

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-050004#docOt prp nr 50 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030025#docSt prp nr 58 (1998-99) Om sammenslåing av Telenor AS og Telia AB Ot prp nr 49 (1998-99) Om endringar i lov 24. juni 1994 nr 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov 24. juni 1994 nr 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. mars 1999 til lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. Lovendringene trer i kraft fra 1. juli 1999, med unntak av endringene i kommuneloven §§ 62, 68 og 70. Besl O nr 50 Lov nr 18

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. mars 1999 til lov om endringer i åndsverkloven Besl O nr 44 Lov nr 19

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 17. desember 1976 nr 8 om regnskap for skattepliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport.

(Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet)

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 8.

(Se også pkt 3 Forskrifter)

5.Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere pressens rammebetingelser:

1. Siviløkonom Hallvard Bakke, Oslo, leder 2. Spesialrådgiver Tone Grøver, Oslo 3. Generalsekretær Rune Hetland, Ølen 4. Disponent Sigurd Hille, Bergen 5. Professor Einar Hope, Bergen 6. Justitiarius Rakel Surlien, Oslo 7. Spesialpedagog Britt-Eva Elvejord Jakobsen, Lenvik

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Vågan kommune over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 23. desember 1998 om godkjenning av Guds menighet grunnskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Ola Brevik utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Ottawa med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Ingrid Schulerud utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Inger Brusell utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Nina Jeanette Messel og underdirektør Kjerstin Askholt utnevnes til avdelingsdirektører i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jan Kato Fremstad konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2000.

Forlenget konstitusjon av herredsrettsdommer Gunnar Skjønsberg som konstituert dommer ved Hardanger sorenskriverembete fra 1. juli 1999 til og med 31. desember 1999.

Landbruksdepartementet

Jordskiftedommer Olav Klever og prosjektleder Lars Inge Rønholt beskikkes som jordskiftedommere ved Grenland jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Inger Gran utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Gunnar Tveiten utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på NATOs toppmøte i Washington 21. – 25. april 1999.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse for Ivar Steinsland til bygging av Grønnhaug kraftverk i Stølselvi i Modalen kommune i Hordaland.

Lagt inn 16. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen