Offisielt fra statsråd 16. april 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. april 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 62 (2003-2004)
Om lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 53 (2003-2004)
Statens eierskap i Statkraft SF
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 63 (2003-2004)
Om lov om omorganisering av Statkraft SF

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Ikrafttredelse av lov 28. november 2003 nr. 97 om endringer i folketrygdloven (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis).
Endringsloven trer i kraft 1. mai 2004.

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

4. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet vedrørende lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hoffsjef Lars Petter Forberg utnevnes til ambassadør i Bern med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Lasse Sigurd Seim utnevnes til ambassadør i Cairo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Ole Peter Kolby utnevnes til ambassadør i København med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert underdirektør Tone Celius utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av et program om handlingsplanen e-Europa 2005 (MODINIS).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av et program om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i utdannings- og opplæringssystemene i Europa (e-læring).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i EF-traktatens artikkel 81 og 82.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulasjon (markedsmisbruk) i EØS-avtalen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen ved innlemmelse av direktiv 2003/58/EF av 15. juli 2003 om offentlighet vedrørende visse selskapsformer.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Erasmus Mundus-program 2004-2008.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapets Marco Polo-program.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av ny tjenesteordning for proster.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Korreksjon av tidligere fastsettelse av endelig beløp til egenkapital i forbindelse med omdanningen av Luftfartsverket til aksjeselskap.