Offisielt fra statsråd 16. august 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

16. august 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. august 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 88 (1995-96) Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Endring av forskrift av 2. september 1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv

3.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer til klagenemnda for petroleumsskatt for fire år eller til ny oppnevning finner sted:

Advokat Ellen Moe, leder
Byrettsdommer Anne Magnus, nestleder
Utredningssjef Juul Bjerke
Konsulent Alv-Magnus Grindal
Studiorektor Tor S. Kildal
Herredsrettsdommer Liv Ingunn Mikelsen

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som nye medlemmer av et utvalg for å utrede prinsipper og nye retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten:

Nye medlemmer:
Generalsekretær Lars Ødegård, Nannestad
Forbundsleder Grethe Brundtland, Kvinnherad

Som erstatning for professor Fredrik Engelstad, oppnevnes forsker Dag Album, Oslo

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Generalsekretær Finn Grønseth utnevnes til statssekretær i Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker) med virkning fra 16. august 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Singapore, Knut Solem utnevnes tillike til sendemann i Bandar Seri Begawan i Brunei, med rang som ambassadør.

Sendemann i Brussel, Tor Berntin Næss utnevnes tillike til sendemann i Luxembourg, med rang som ambassadør.

Ministerråd Kim Traavik utnevnes til minister ved Norges delegasjon til Den Europeiske Union, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Ove Thorsheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Siri Ellen Sletner utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Terje Hauge utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Vibeke Knudsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Fylkesskattesjef Lars Solnørdal beskikkes som fylkesskattesjef i Telemark med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Svein Styrvold utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver John Ingar Laugerud utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør II Alv Håkon Klepsvik utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende utnevnes til oberstløytnant i Feltprestkorpset med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer:

kapellan Alf Petter Hagesæther
kapellan Arne Svilosen
residerende kapellan Kjell Øistein Christoffersen.

Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Birgit Jonsgaard Berg utnevnes til dommer i Drammen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Rolf Erik Kværnæs utnevnes til dommer ved Nedre Romerike herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert dommer Olav Richter Kløvstad konstitueres som dommer i Drammen byrett fra 16. august 1996 og inntil videre dog ikke utover 31. desember 1996.

Konstituert avdelingsdirektør Erik Skedsmo utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Berit Renberg
Astrid Lund-Andersen
Eirik Berg

Konstituert byråsjef Trine Henriksen Grythe utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departmentet bestemmer.

Konstituert byråsjef Inger Egeberg utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Sissil Maria Pettersen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Frank Schjerven utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Erik Oftedal gis forlenget konstitusjon som avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet fram til 15. juli 1997.

Underdirektør Øyvind Vidnes utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og arbeidsdepartementet med virkning fra 1. september 1996.

Nærings- og energidepartementet

Byrettsdommer Gunnar Knoph gjenoppnevnes som formann i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser for perioden fra og med 1. september 1996 til og med 31. august 1997.

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Jørn Ringlund utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Elin Anglevik utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet den 12. februar 1996.

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Ukraina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet den 7. mars 1996.

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og den Russiske føderasjon til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet den 26. mars 1996.

Ikrafttredelse av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Aserbajdsjan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet den 24. april 1996.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Statsbudsjettet 1996. Overskridelse av kap 231 post 60 med 35 mill kroner

Nærings- og energidepartementet

Elkem AS gis tillatelse til regulering av Faulvatn m m og erverv av fall for bygging av Lakshola Kraftverk i Sørfold kommune, Nordland.

Fastsettelse av nytt midlertidig manøvreringsreglement for Alta kraftverk.


Lagt inn 16 august 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen