Offisielt fra statsråd 16. desember 2005

Offisielt fra statsråd 16. desember 2005

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. desember 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 36 (2005-2006)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 6 (2005-2006)
Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2003 og 2004

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 7 (2005-2006)
Målbruk i offentleg teneste
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 37 (2005-2006)
Om lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 11 (2005-2006) Lov nr. 117

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 14 (2005-2006) Lov nr. 118

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2005 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering.
Besl. O. nr. 15 (2005-2006) Lov nr. 119

Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg trer i kraft 1. januar 2006.
(Pressemelding)

Lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) trer i kraft 1. januar 2006.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del I, II, III, V, VII og VIII trer i kraft 1. januar 2006.
(Pressemelding)

Konsolidering etter bestemmelsen i lovvedtaket del V som gjelder finansieringsvirksomhetsloven § 2a-9, skal første gang gjennomføres for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Justis- og politidepartementet

Lov av 17. juni 2005 nr. 92 om endringer i straffeloven trer i kraft 1. januar 2006.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemeldinger)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskriftene som er gitt med hjemmel i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag (bidragsinnkrevingsloven) § 6 gjelder som forskrifter etter lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) inntil nye forskrifter gis av Kongen.

Forskriftene som er gitt med hjemmel i lov 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag (bidragsinnkrevingsloven) § 7 tredje ledd, § 16 første ledd og § 19 tredje ledd gjelder som forskrifter etter lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) inntil departementet gir nye forskrifter med hjemmel i § 36 i sistnevnte lov.

Forskrift om ikrafttredelse av lov av 21. desember 1979 nr. 74 om endringer i lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag mv. og andre lover. Delegasjon av myndighet., fastsatt ved kongelig resolusjon 21. desember 1979, oppheves fra 1. januar 2006.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om utsendte arbeidstakere.

Fastsettelse av forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidsgrupper.

Fastsettelse av forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.

Fastsettelse av forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven.

Forskrift om opphevelse av forskrift 24. juni 1977 nr. 3: Bestemmelse om hvilke tingretter som i egenskap av lokal arbeidsrett skal behandle tvister om oppsigelse og avskjed etter arbeidsmiljøloven. Delegering av myndighet., fastsettes.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv., forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene, forskrift 20. desember 1991 nr. 838 til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling mv., forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen for 2006 fastsettes til kr 2 250 per måned og kr 24 750 per år.

Fastsettelse av forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i banehager.

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om ikraftsetting av lov 10. juni 2005 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift til straffeloven § 53 nr. 6.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemeldinger)

Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordningen med promilleprogram.

Fastsettelse av forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 1996-12-13 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

Fastsettelse av forskrift om forliksrådene.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskriftsverket vedrørende den sivile rettspleie på grunnplanet.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktråd.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for skog.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler.

Fastsettelse av forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler.

Fastsettelse av forskrift om delvis innlemming av Politihøyskolen under lov om universiteter og høyskoler.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter straffeloven § 53 nr. 6 til i prøveperioden å endre forskriften og gi utfyllende bestemmelser om domfeltes samtykke, innholdet og gjennomføringen av narkotikaprogrammet, teamet, senteret, evalueringen og behandlingen av personopplysninger til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemeldinger)

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd.

5. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til tariffnemnda for perioden 1. januar 2006 – 31. januar 2008:
Medlemmer:
Lagdommer Ellen Mo, leder, Oslo
Sorenskriver Anne Austbø, Oslo
Cand. oecon. Tore Lindholt, Skedsmo
1. nestleder Roar Flåthen, Kongsberg
Advokat Nina Melsom, Bærum

Varamedlemmer:
For Roar Flåthen:
1. sekretær Ellen Stensrud, Lørenskog
For Nina Melsom:
Viseadministrerende direktør Lars Chr. Berge, Bærum
(Pressemelding)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til bedriftsdemokratinemnda for perioden 1. januar 2006 – 31. desember 2008:
Medlemmer:
Advokat Gudmund Knudsen, leder, Oslo
Tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud, nestleder, Kongsberg
Advokat Espen Johannessen, Tromsø
Advokat Nicolay Skarning, Oslo
Advokat Ingebjørg Harto, Oslo
Advokat Kristin Robberstad, Oslo
Rådgiver Gro Granden, Oslo

Varamedlemmer:
For Gudmund Knudsen:
Assisterende regjeringsadvokat Bård Tønder, Tønsberg
For Liv Synnøve Taraldsrud:
Juridisk rådgiver Sissel Markhus, Oslo
For Espen Johannessen:
Avdelingsdirektør Tone Ofstad, Oslo
For Nicolay Skarning:
Advokat Margrethe Husebø, Oslo (ny)
For Ingebjørg Harto:
Seksjonssjef Vidar Lindefjeld, Oslo
For Kristin Robberstad:
Advokat Ragnhild Hagen, Bærum
For Gro Granden:
Avdelingsleder Knut Bodding, Moss
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2009:

Rådgiver Rita Kumar (leder), Trondheim
(Forvaltningen)
Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Ski
Seniorrådgiver Anne-Lise Grette, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo
Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo
Underdirektør Ragnhild Bendiksby, Justisdepartementet, Kolbotn
Avdelingsdirektør Einar Aarskog, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo (ny)
Seniorrådgiver Silje Thingstad, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo (ny)
Avdelingsdirektør Gunnar Mandt, Kunnskapsdepartementet, Oslo (ny)
Varaordfører Ingvild Tautra Vevatne, KS, Asker (ny)
Direktør Osmund Kaldheim, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Oslo (ny)
Direktør Trygve Nordby, Utlendingsdirektoratet, Son

(Politiske partier)
Arild Stokkan-Grande, Arbeiderpartiet, Levanger (ny)
Per Willy Amundsen, Fremskrittspartiet, Harstad (ny)
Afshan Rafiq, Høyre, Oslo (ny)
Hanne Hodnebrug, Kristelig Folkeparti, Oslo
Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Stange (ny)
Åsa Elvik, Sosialistisk venstreparti, Bø i Vesterålen, (ny)
Olaf Thommessen, Venstre, Oslo

(Regionale representanter)
Ingeniør Odu Obiajulu, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)
Badebetjent Mohammed Belmaachi, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Ålesund (ny)
Student Karianne Holt, Trøndelag, Trondheim (ny)
Førsteamanuensis Velauthapillai Dhayalan, Hordaland, Bergen (ny)
Sykepleier Mona Ikdal, Rogaland, Stavanger
Lærer Olga Stabell, Telemark/Vestfold, Horten (ny)
Tolk Fauzia M. Hashi, Agder, Vegårshei (ny)
Sivilingeniør Hossein Naghibi, Hedmark/Oppland, Stange (ny)
Student Arezo Banafsheh, Buskerud, Drammen (ny)
Student Maida Delic, Østfold, Oslo (ny)
Journalist Khaqan Khan, Akershus, Moss (ny)
Tannlege Amandeep Kaur Sirpal, Akershus, Bærum (ny)
Student Diana Amendoeira Maciel, Oslo, Oslo
Hjelpepleier Kasinathan Nirmalanathan, Oslo, Sørum (ny)
Transportarbeider Daniel Gemtessa, Oslo, Oslo
Sykepleier Rbiah Anwar Soofi, Oslo, Oslo (ny)
Bibliotekar Grazyna Iwanow, Oslo, Bærum (ny)

Varamedlemmer for utvalgsperiode 2006 - 2009:
(Forvaltningen)
Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo
Rådgiver Ann-Sophi Glad, Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo (ny)
Avdelingsdirektør Roger Østbøl, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo (ny)
Underdirektør Anne Brodtkorb, Justisdepartementet, Bærum
Avdelingsdirektør Randi Vennes, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo (ny)
Seniorrådgiver Ingunn Rotihaug, Kultur- og kirkedepartementet, Oslo (ny)
Seniorrådgiver Anne Brit Udahl, Kunnskapsdepartementet, Oslo
Rådgiver Nina Gran, KS, Rygge
Karl - Erik Sjøholt, Utlendingsdirektoratet, Oslo (ny)

(Politiske partier)
Saera Tithi Khan, Arbeiderpartiet, Oslo (ny)
Mazyar Keshvari, Fremskrittspartiet, Oslo (ny)
Linda Cathrine Hofstad, Høyre, Drammen (ny)
Kristoffer Sahl, Kristelig Folkeparti, Oslo (ny)
Dagfinn Sundsbø, Senterpartiet, Fet (ny)
Gülay Kutal, Sosialistisk venstreparti, Oslo (ny)
Helge Solum Larsen, Venstre, Stavanger

(Regionale representanter)
1. vara
Student Tatjana Kudrjavtseva, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)
Hjelpepleier Ruth Shankar Premini, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Sande
Kontormedarbeider Mohmed Goada Dafalla, Trøndelag, Trondheim (ny)
Sykepleier Ruth Varghese, Hordaland, Stord (ny)
Terapeut Lloyda Quesada, Rogaland, Stavanger
Sykepleier Daud Salah, Telemark/Vestfold, Skien (ny)
Jurist Senada Sehovic, Agder, Kristiansand (ny)
Koordinator Nisveta Tiro, Hedmark/Oppland, Øyer
Student Yassin Azari, Buskerud, Oslo (ny)
Student Placide Kanema-Kadisa, Østfold, Sarpsborg (ny)
Spesialkonsulent Aziz Ur Rehman, Oslo, Oslo (ny)
2. vara
Student Olive Murekatete, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)
Student Musukula Fahnbulleh, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Volda (ny)
Sosionom Aniceta Ormberg, Trøndelag, Trondheim (ny)
Konsulent Appiah A.Yaw, Hordaland, Bergen (ny)
Avdelingsingeniør Mohammed Ali Nur, Rogaland, Sandnes
Ingeniør Alexey Martyushenko, Telemark/Vestfold, Horten (ny)
34. Arbeidssøkende Nur Hersi, Hedmark/Oppland, Elverum (ny)
Fabrikkarbeider Hayri Kilinc, Buskerud, Drammen (ny)
Glassmester Rajnikant Mistry, Østfold, Fredrikstad
Stasjonsbetjent Mohammad Anwar Soofi, Oslo, Oslo
3. vara
Dataingeniør Canisus Habyrimana, Finnmark/Troms/Nordland, Tromsø (ny)
Student Ginanavalluvan Vettivel, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane, Trondheim (ny)
Lektor Saleh Zomlot, Trøndelag, Leksvik (ny)
Tolk Hollo Nele, Hordaland, Bergen (ny)
Pedagog Ana Isabel Lopez Taylor, Telemark/Vestfold, Bamble (ny)
Lærer Manijeh F. Aghdam, Hedmark/Oppland, Gjøvik (ny)
Renholder Feryal Abdulla, Buskerud, Kongsberg (ny)
Konsulent Miralem Medic, Østfold, Sarpsborg (ny)
Jurist Romunald Iwanow, Oslo, Bærum (ny)

4. vara
Lærerassistent Kamil Ahmed Farah, Oslo, Oslo (ny)

6. Klagesaker m.v.

Kultur- og krikedepartementet

Klage 6. juli 2005 fra Flesberg kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

Klage 5. juli 2005 fra Tvedestrand kommune over vedtak om avslag på søknad om tildeling av tilskudd til etablering av frivillighetssentral tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Følgende departementsråder utnevnes i de nye departementene:
Departementsråd Ellen Seip, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Departementsråd Harald Nybøen, Barne- og likestillingsdepartementet
Departementsråd Trond Fevolden, Kunnskapsdepartementet.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

Arbeids- og sosialdepartementet

Avdelingsdirektør Tom Gulliksen utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Tom Rådahl utnevnes til assisterende departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Oberst Tor Eystein Sæther utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Magne Ivar Sakserud utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Byfogd Beate Blom og tingrettsdommer Håkon Rastum utnevnes til tingrettsdommere/avdelingsledere ved nye Bergen tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Informasjonssjef Egil Knudsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Tone Sollien utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Opprettelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet (KD).

Nedleggelse av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet.

Styringen av de nye departementene overtas av:
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Statsråd Karita Bekkemellem, Barne- og likestillingsdepartementet
Statsråd Øystein Kåre Djupedal, Kunnskapsdepartementet.

Overføring av Seksjon for alkohol og narkotika til Helse- og omsorgsdepartementet.

Overføring av ansvaret for lover til departementene.

Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.
(Se også pkt. 7 Utnevnelser mv.)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot doping i idretten.

Norge underretter om godtakelse av forordning (EF) nr. 1160/2005 om direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem for nasjonale myndigheter med ansvar for registrering av kjøretøy, med forbehold om Stortingets samtykke.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 75/2005 om forlengelse av fellesskapets program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2006) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og sosialdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 2603 Trygderetten, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil 2,3 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kapittel 620 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter.

Finansdepartementet

Ikraftsetting av en skatteavtale mellom Norge og Grønland, undertegnet i Oslo 4. august 2005.

Ikraftsetting av en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka den 15. september 2004.

Forsvarsdepartementet

Avhending av tre næringseiendommer og en andelsleilighet i Forsvaret.

Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 349 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 18 500 000 og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles kroner 250 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2005 til idrettsformål.
(Pressemelding – Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité)
(Pressemelding – Stiftelsen Antidoping Norge)

Statlig forsikring for utstillingen ”Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900 – 1930” ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 23. januar til 5. mai 2006.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av endret plan for utbygging og drift (PUD) for Tordisfeltet.
(Pressemelding)

Overføring av eierandel med tilhørende fallrettigheter i Firma Albert Collett til Albert Collett AS.