Offisielt fra statsråd 16. februar 2007

Norge har sluttet seg til en internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann, for å hindre at arter spres til farvann der de ikke naturlig hører hjemme.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. februar 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 42 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 1419/2006 om sjøtransport

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2006-2007)
Om lov om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat)

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 44 (2006-2007)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 43 (2006-2007)
Rammeauke for garantiordninga for byggjelån under Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 41 (2006-2007)
Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) og enkelte andre lover.
Loven trer i kraft 1. mars 2007.
Besl. O. nr. 51 (2006-2007)  Lov nr. 6

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
Besl. O. nr. 52 (2006-2007)  Lov nr. 7

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om endringer i sjømannslov  30. mai 1975 nr. 18.
Loven trer i kraft 1. mars 2007.
Besl. O. nr. 53 (2006-2007) Lov nr. 8
(Se pkt. 3. Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om skipssikkerhet.
Loven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 54 (2006-2007) Lov nr. 9

3.      Delegasjon av myndighet

 

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter sjømannsloven § 34 annet ledd til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om skipssikkerhet.

4.      Utnevnelser m.v.

 

Justisdepartementet

Sorenskriver Anne Austbø utnevnes til lagdommer ved Borgarting langmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Inger-Marie Landfald utnevnes til tingrettsdommer ved Sarpsborg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Svein Eikrem utnevnes til sorenskriver ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Professor dr. juris Frederik Zimmer konstitueres som dommer i Høyesterett med tiltredelse fra 16. april 2007 til og med 20. mai 2007.

5.      Andre saker

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse av internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 92/2006 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for forbrukervernlovgivning kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet

Samtykke til å overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen