Offisielt fra statsråd 16. januar 1998

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen
Besl O nr 21 Lov nr 6

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen.
Besl O nr 13 Lov nr 7 Loven trer i kraft straks.

Samferdselsdepartementet

Lov om endring i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4
Besl O nr 9 Lov nr 8

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om oppheving av forskrifter om pensjonstrygd for skogsarbeidere og om pensjonstrygden for fiskere fastsettes.

Forskrift om videreføring av to forskrifter om folketrygd fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Følgende oppnevnes som leder og nestleder med personlige varamedlemmer av styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond:

Leder: Personalleder Gudmund Gjengaar, Trondheim (gjenoppnevnes) Personlig varamedlem: Direktør Asbjørn Rasch, Tromsø (gjenoppnevnes) Nestleder: Fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg (gjenoppnevnes) Personlig varamedlem: Assisterende fylkesmann Reidun Wallevik, Skien

4.Klagesaker m v

Justis- og politidepartementet

Klage fra Hjelpeorganisasjonen for Barn og Unge over Justis- og politidepartementets vedtak av 28. juli 1997 om avslag på søknad om godkjenning til å avholde lotteri gjennom oppstilling av utbetalingsautomater. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Pretoria, ambassadør Per Øystein Grimstad utnevnes tillike til sendemann i Windhoek med rang som ambassadør.

Ambassaderåd Bjørg Leite utnevnes til sendemann i Luanda med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ebbe Wikberg utnevnes til ulønnet konsul i Luleå, Sverige.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Erik Storm utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Anne Marie Aarrestad utnevnes til dommer i Stavanger byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Per Annstein Aarvik konstitueres som sorenskriver ved Karmsund sorenskriverembete for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest i Tana prestegjeld Stein Ovesen utnevnes til sokneprest i Vadsø prestegjeld og prost i Varanger prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Villa Kulild utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Lagt inn 16 januar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen