Offisielt fra statsråd 16. januar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. januar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 21 (2003-2004)
Styringsforhold på utlendingsfeltet.

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2003-2004)
Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse).
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond.
Besl. O. nr. 2 (2003-2004) Lov nr. 2

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 9. desember 2003 til lov om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Besl. O. nr. 21 (2003-2004) Lov nr. 3

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2003 til lov om endringer i luftfartsloven og om samtykke til at Norge tiltrer Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring.
Besl. O. nr. 49 (2003-2004) Lov nr. 4

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 21. juni 2002 nr. 36 om endringer i utlendingsloven.

Del I, endringene i utlendingsloven § 21 trer i kraft 1. februar 2004.

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 om lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.
Loven trer i kraft 1. april 2004.
Besl. O. nr. 9 (2003-2004) Lov nr. 5

Utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. desember 2003 til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Besl. O. nr. 39 (2003-2004) Lov nr. 6

3. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om særskilte klageregler innen kjøttkontrollen.

4. Delegasjon av myndighet

Helsedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 19. desember 2003 nr. 124 om mattrygghet og matproduksjon mv. (matloven) § 23 første ledd andre punktum.

5. Styrer, utvalg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Foreldreutvalget for grunnskolen for perioden 2004-2007:

Leder: Konsulent Loveleen Rihel Brenna, Kristiansand (ny)
Nestleder: Bokhandler/forlegger Odd Emil Ingebrigtsen, Bodø (ny)

Medlem:

Prest Lino E. Lubiana, Råde i Østfold
Rådgiver Henrik Aksel Nilsen, Stjørdal (ny)
Sekretariatsleder Nina Bøhnsdalen, Stavanger (ny)
Informasjonsmedarbeider Tyra Tronstad, Oslo (ny)
Sjøkvinne Edel Borgen, Hadsel i Nordland (ny)

Varamedlem:

Prosjektleder Brita Helleborg, Porsgrunn (ny)
Prest Egil Arnsby, Bodø (ny)

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med fratredelse
18. januar 2004.
(Pressemelding)

Personalsjef Cathrin Bretzeg utnevnes til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse 16. februar 2004.
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Jørn Skille utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Are Forbord utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Helge Lolland utnevnes til oberst i Luftforsvaret med beordring til tjeneste som sjef for 135 Luftving med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Håvard Holm, advokat Jakob Wahl og advokat Tone Aasgaard utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Christian Fredrik Rafen Wyller som konstituert sorenskriver i Ryfylke tingrett til og med 31. januar 2006.

Landbruksdepartementet

Overingeniør Olav Torvik beskikkes som jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Tiltredelse av internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ansgar Gabrielsen med ektefelle ved offisielt besøk til Singapore 23.-29. januar 2004.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Stein Husby oppnevnes som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 16. januar 2004 til og med 31. desember 2007.

Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2004 fastsettes.

Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2004 under kap. 321 Kunstnerformål, post 73 Kunstnerstipend overskrides med inntil 3,5 mill. kroner mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 50 Norsk kulturfond.