Offisielt fra statsråd 16. juni 2006

Likelønnskommisjonen som skal gjennomgå lønnsforskjellene mellom menn og kvinner ble oppnevnt i statsråd i dag. Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken ble også behandlet.

Offisielt fra statsråd 16. juni 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 76 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

St.prp. nr. 77 (2005-2006)
Om samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge

St.meld. nr. 23 (2005-2006)
Om gjennomføring av europapolitikken

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 91 (2005-2006)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.)

Ot.prp. nr. 92 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. og lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 22 (2005-2006)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2006 og fisket etter avtalane i 2004 og 2005

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 21 (2005-2006)
Hjarte for heile landet
Om distrikts- og regionalpolitikken
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 78 (2005-2006)
Om utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2006.

Besl. O. nr. 76 (2005-2006) Lov nr. 18

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006.

Besl. O. nr. 77 (2005-2006) Lov nr. 19

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven).

Loven trer i kraft 1. juli 2006.

Besl. O. nr. 59 (2005-2006) Lov nr. 20

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten).

Besl. O. nr. 66 (2005-2006) Lov nr. 21

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

Besl. O. nr. 82 (2005-2006) Lov nr. 22

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Besl. O. nr. 83 (2005-2006) Lov nr. 23

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.

Besl. O. nr. 84 (2005-2006) Lov nr. 24

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Besl. O. nr. 85 (2005-2006) Lov nr. 25

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.

Besl. O. nr. 86 (2005-2006) Lov nr. 26

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Besl. O. nr. 87 (2005-2006) Lov nr. 27

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Besl. O. nr. 88 (2005-2006) Lov nr. 28

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 89 (2005-2006) Lov nr. 29

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven).

Besl. O. nr. 90 (2005-2006) Lov nr. 30

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endringar i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Besl. O. nr. 91 (2005-2006) Lov nr. 31

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2006 til lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven).

Besl. O. nr. 92 (2005-2006) Lov nr. 32

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet).

Loven trer i kraft 1. juli 2006.

Besl. O. nr. 65 (2005-2006) Lov nr. 33

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 3 Forskrifter)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

Besl. O. nr. 73 (2005-2006) Lov nr. 34

Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) §§ 2-13, 5-20, 5-21 fjerde ledd, 5-23 annet ledd, kapittel 6, §§ 13-5, 14-5 annet ledd, 14-6 annet ledd, 14-8 sjette ledd, 14-9, 14-12 nr. 3 og 14-12 nr. 8, trer i kraft 1. juli 2006.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. april 2006 til lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond.

Besl. O. nr. 42 (2005-2006) Lov nr. 35

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) med tilhørende vedlegg.

Fastsettelse av forskrift om endring av midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr. 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.
Forskriftene trer i kraft 1. juli 2006.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 17. oktober 2003 nr. 1246 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister.

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift 21. november 2003 nr. 1381 om tjenestetid for personer som er fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner etter lov av 19. mars 1965 nr. 3.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter loven del II til å fastsette overgangsbestemmelser til Justis- og politidepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter loven § 11 sjette ledd til å fastsette nærmere bestemmelser om tjenestetid til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Likelønnskommisjonen som skal gjennomgå lønnsforskjellene mellom kvinner og menn:

Leder: Anne Enger Lahnstein, fylkesmann i Østfold, Trøgstad

Medlemmer:
Tom Colbjørnsen, professor, Bergen
Oddbjørn Raaum, seniorforsker, Oslo
Hege Brækhus, professor, Tromsø
Torgeir Aarvaag Stokke, forskningsleder, Oslo
Hege Torp, forsker II, Oslo
Erling Barth, forskningsdirektør, Oslo
Anne-Jorunn Berg, professor, Bodø
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes til Husbankens hovedstyre for perioden 1. juli 2006 – 30. juni 2010:

Kristian Wibe, Steinkjer, leder (ny)
Barbro Lill Hætta, Harstad, nestleder
Heming Olaussen, Re
Liv Røssland, Bergen (ny)
Ingjerd Schou, Spydeberg (ny)

Personlige varamedlemmer:
Eva Margrete Lian, Hof (ny)
Elisabeth Nilsen, Porsgrunn (ny)
Line Gare Paulsen, Oslo (ny)
Kristian Dahlberg, Trondheim (ny)
Øyvind Hilmarsen, Tromsø (ny)
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag 4. mai 2006 på begjæring om innsyn i tre dokumenter fra Statoil ASA i forbindelse med 19. konsesjonsrunde. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag 5. mai 2006 på begjæring om innsyn i dokument fra Statoil ASA ”PL 128 – Søknad om produksjonstillatelse for Norne og Urd for 2006” med vedlegg. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag 8. mai 2006 på begjæring om innsyn i rapport om konsekvenser av en mulig tidlig nedstengning av Statfjord A. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag 10. mai 2006 på begjæring om innsyn i diverse dokumenter om den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Rune Ytreberg over Olje- og energidepartementets avslag 18. mai 2006 på begjæring om innsyn i dokumenter utarbeidet som ledd i forberedelsen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Anne Lene Dale Sandsten utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Elin Østebø Johansen utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Kampala og Kigali, Bjørg Schonhowd Leite utnevnes tillike til ambassadør i Bujumbura, Burundi.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Harald Sunde utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Militærmisjonen i Brüssel med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Mette Bakkeli utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne-Mette Ullahammer utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget åremålsbeskikkelse av direktør Ingelin Killengreen som direktør for Politidirektoratet i tre år med virkning fra 1. september 2006.

Kunnskapsdepartementet

Prosjektleder Hanne Yssen konstitueres til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av ikraftsettelse av overenskomst av 20. februar 2006 mellom Norge og Danmark sammen med Grønlands landsstyre om avgrensning av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland og Svalbard.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2007 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet (Gråsoneavtalen).

Tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995.

Anerkjennelse av Republikken Montenegro som selvstendig stat.

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Republikken Korea og en bilateral landbruksavtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Korea, begge av 15. desember 2005.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og SACU med tilhørende vedlegg, og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og SACU.

Godkjenning av Tiltak 1 av 20. juni 2003 om oppretting av et sekretariat under Antarktistraktaten av 1. desember 1959.

Undertegning av en avtale mellom Norge, EU og Island om en overleveringsprosedyre mellom EU-medlemsstatene og Island og Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 om direktiv 2003/54/EF (elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003 (grensehandel) og kommisjonsbeslutning 2003/796/EF (europeisk gruppe av reguleringsmyndigheter) kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Troskapsløfte i frivillig seremoni for nye statsborgere.

Finansdepartementet

Skatteavtale mellom Norge og Egypt undertegnes.