Offisielt fra statsråd 16. mai 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. mai 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050008#docOt prp nr 66 (1996-97) Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030005#docSt prp nr 66 (1996-97) Billighetserstatning av statskassen

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 55 (1996-97) Om skolefritidsordningen

Kommunal- og arbeidsdepartementet

linkdoc036005-050004#docOt prp nr 67 (1996-97) Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v linkdoc036005-050005#docOt prp nr 68 (1996-97) Om lov om endringer i plan- og bygningsloven St meld nr 53 (1996-97) Om den 83. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve 4. - 20. juni 1996

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050002#docOt prp nr 70 (1996-97) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift mv)

Olje- og energidepartementet

St prp nr 65 (1996-97) Utbygging og drift av Jotun samt oppfølging av St meld nr 41 for 1994-95 (Klimameldingen) og Innst S nr 114 (1995-96) St meld nr 54 (1996-97) Tilleggsopplysninger til St prp nr 38 (1996-97) Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll vest gassprovins og St prp nr 53 (1996-97) Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Samferdselsdepartementet

St prp nr 69 (1996-97) Om delvis bompengefinansiering av Ev 18 i Kristiansand i Vest-Agder

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St prp nr 67 (1996-97) Ny universitetsklinikk i Trondheim - RIT 2000

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov 12. april 1996 nr 22 om endringer i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 1997.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

Lov om endringer i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v og i visse andre lover
Besl O nr 80 Lov nr 28

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endringer i lov av 5. august 1994 nr 56 om medisinsk bruk av bioteknologi
Besl O nr 79 Lov nr 29 Loven trer i kraft fra 1. januar 1998.

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet

Forskrift om gjennomføring av konvensjon av 13. januar 1993 om forbud mot kjemiske våpen fastsettes.

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om delegering av Kongens myndighet etter skattebetalingsloven § 42 nr 4 og opphevelse av forskrift i kongelig resolusjon av 4. januar 1991 fastsettes.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om tilskudd i forbindelse med yrkesmessig attføring, fastsatt ved kongelig resolusjon 11. november 1977 oppheves.

Forskrift om unntak fra plikten til å gi melding om vedtak ved stans i utbetaling av dagpenger under arbeidsledighet fastsatt ved kongelig resolusjon 1. februar 1991 oppheves.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Roma, ambassadør Geir Grung, utnevnes tillike til sendemann i San Marino med rang som ambassadør.

Sendemann i Bangkok, ambassadør Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til sendemann i Phnom Penh med rang som ambassadør.

Underdirektør Sverre Jervell utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Bonn med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Minister Leif Arne Ulland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Hugo Korsnes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til avdelingsledere/lagmenn i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

lagmann Jan Martin Flod
lagdommer Anne Lise Rønneberg
ekspedisjonssjef Berit Fosheim

Lagdommer Hans Petter Lundgaard utnevnes til lagmann i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Kjetil Myhrvold konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 26. januar 1998.

Miljøverndepartementet

Kontorsjef Arne Ness utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Astrid Holtan utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Engasjert rådgiver Jens Joachim Guslund utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Else Gro Glosvik konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fram til 31. desember 1997 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Utelukkelse av Iran og Myanmar fra den norske generelle tollpreferanseordningen for import fra utviklingsland (GSP) med virkning fra og med 30. mai 1997 med unntak av kontrakter inngått før denne dato.

Samferdselsdepartementet

Tillatelse for Posten Norge BA til å utgi og godta bruk av frimerker og andre frankeringsmidler. Tillatelsen trer i kraft 1. juli 1997 og gjelder til og med 30. juni 2001, eller så lenge Posten Norge BAs konsesjon gjelder.

Lagt inn 16 mai 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen