Offisielt fra statsråd 17. desember 2004

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. desember 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 32 (2004-2005)
Om samtykke til godkjennelse av beslutninger i EØS-komiteen nr. 103/2004 av 9. juli 2004 og nr. 149/2004 av 29. oktober 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, kommisjonsdirektiv 2003/125/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 og kommisjonsdirektiv 2004/72/EF til utfylling av markedsmisbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EF)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005)
Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimeringsombudsloven)

Ot.prp. nr. 35 (2004-2005)
Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov.)

Ot.prp. nr. 36 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

St.meld. nr. 13 (2004-2005)
Om incestsentra – tilbod, finansiering og forvaltning

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Ot.prp. nr. 37 (2004-2005)
Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 40 (2004-2005)
Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2004-2005)
Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 33 (2004-2005)
Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 42 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 35 (2004-2005)
Kapitalforhøyelse i BaneTele AS

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 33 (2004-2005)
Om gjennomføring av E18 Grimstad – Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering
(Pressemelding)

St.prp. nr. 34 (2004-2005)
Om å avvikle eineretten til Posten Norge AS
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 35 (2004-2005) Lov nr. 85

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 20 (2004-2005) Lov nr. 86

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om endringar i lønnsgarantilova.
Besl. O. nr. 24 (2004-2005) Lov nr. 87

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv.
Besl. O. nr. 12 (2004-2005) Lov nr. 88

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 17. desember 2004 til lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 36 (2004-2005) Lov nr. 89

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap.
Besl. O. nr. 23 (2004-2005) Lov nr. 90

Helse- og omsorgsdepartementet

Midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) trer i kraft 17. desember 2004.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.
Loven trer i kraft 17. desember 2004.
Besl. O. nr. 27 (2004-2005) Lov nr. 91
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 31 (2004-2005) Lov nr. 92

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven).
Besl. O. nr. 28 (2004-2005) Lov nr. 93

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.
Loven trer kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 32 (2004-2005) Lov nr. 94

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. desember 2004 til lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Besl. O. nr. 30 (2004-2005) Lov nr. 95

Delvis ikrafttredelse av lov 27. februar 2004 nr. 10 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, 1992. Del I, med unntak av endringen av sjøloven § 207 tredje ledd, trer i kraft 3. mars 2005.

Følgende bestemmelser i lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover trer i kraft 1. januar 2005: § 3-6, § 3-8 annet ledd første punktum, § 3-9 tredje ledd og § 3-10 annet ledd i avsnitt I om endringer i panteloven, § 117 annet ledd og § 138 første ledd i avsnitt II om endringer i konkursloven, § 3-7 tredje ledd og § 7-10 fjerde ledd i avsnitt III om endringer i dekningsloven og § 16-1 fjerde ledd i avsnitt V om endring i forsikringsavtaleloven.

Følgende bestemmelser i lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover trer i kraft 1. juli 2005: § 6-4 i avsnitt I om endringer i panteloven, § 135 første ledd første punktum i avsnitt II om endringer i konkursloven, og § 8-15 annet ledd annet punktum i avsnitt III om endringer i dekningsloven.

Ikrafttredelse av lov 5. mars 2004 nr. 13 om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) fra 1. januar 2005.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. november 2004 til lov om oppheving av lov 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd.
Lova tek til å gjelda frå 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 8 (2004-2005) Lov nr. 96

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. november 2004 til lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting.
Lova, med unntak av ny § 11, trer i kraft frå 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 7 (2004-2005) Lov nr. 97

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 17. desember 2004 til lov om endringer i lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 37 (2004-2005) Lov nr. 98

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 14. desember 2004 til lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven).
Besl. O. nr. 25 (2004-2005) Lov nr. 99
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Moderniseringsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven.
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 11 (2004-2005) Lov nr. 100

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2005.
Besl. O. nr. 14 (2004-2005) Lov nr. 101

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift av 1. juni 1990 nr. 388 om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål mv.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelse)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4. Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret m.m.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrifter 21. desember 2001 til åndsverkloven (12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv.).

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Skjækra landskapsvernområde, Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat og Lierne nasjonalpark.

Samtidig oppheves kongelig resolusjon av 6. februar 1970 om Gressåmoen nasjonalpark i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke og kongelig resolusjon av 14. desember 1984 om Berglimyra naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Fastsettelse av forskrift om rikspolitisk bestemmelse for Raudfjellet i Snåsa kommune.

Fastsettelse av forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde i Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Fastsettelse av forskrift om lisensjakt på ulv.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 1977 nr. 14 om unntak fra plikten til å grunngi enkeltvedtak og forskrift 16. desember 1977 nr. 15 om unntak fra særregler om retten til å påklage enkeltvedtak.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Fiskeri- og kystdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 8, annet og tredje ledd til Fiskeri- og kystdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 67 syvende ledd til Justis- og politidepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser §§ 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17 og 21 og forurensningsloven § 11 nytt annet ledd til Miljøverndepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Olje- og energidepartementet

Myndighet i medhold av petroleumsloven § 11-1 annet ledd delegeres til Olje- og energidepartementet i tilfelle der staten deltar i virksomhet som følger av godkjent plan for utbygging og drift eller plan for anlegg og drift og som ikke medfører budsjettmessige konsekvenser utover gjeldene SDØE-budsjett, men hvor selve eierformen i prosjektet medfører at statens deltakelse krever særskilt beslutning i medhold av petroleumsloven § 11-1 annet ledd.
(Se også pkt. 8 Andre saker)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå den norske rederiskatteordningen:

Leder:
Professor Guttorm Schjelderup, Bergen

Andre medlemmer:
Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo
Advokat Harry Veum, Oslo
Førsteamanuensis Lars Håkonsen, Bø
Forsker Erling Holmøy, Oslo
Ekspedisjonssjef Ida Skard, Oslo
Underdirektør Lone Semmingsen, Oslo
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnevning av nemndmedlemmer til utlendingsnemnda for 4 år fra 1. januar 2005 samsvar med et framlagt forslag.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Norsk Kulturråd for perioden 1. januar 2005 – 31. desember 2008:

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Oslo
Varamedlem: Billedkunstner Arild Bergstrøm, Fjaler

Direktør Ottar Grepstad, Volda (ny)
Varamedlem: Forfatter Cecilie Løveid, København (ny)

Regissør Bentein Baardson, Oslo (ny)
Varamedlem: Professor Anne Grete Eriksen, Oslo (ny)

Dekan Per Kvist, Bergen
Varamedlem: Tekstilkunstner Aslaug Juliussen, Karasjok (ny)

Høgskolelektor Nazneen Khan Østrem, Oslo (ny)
Varamedlem: Fylkeskultursjef Frode Sannum, Lillehammer (ny)

Konsulent Bergliot Jonsdottir, Bergen (ny)
Varamedlem: Daglig leder Vegar Snøfugl, Trondheim (ny)

Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstadhaug (ny)
Varamedlem: Direktør Torunn Herje, Rørvik (ny)

Rektor Aud Folkestad, Stranda (ny)
Varamedlem: Konsulent Linda Beate Randal, Kirkenes (ny)

Rektor Liv Sandven, Trondheim (ny)
Varamedlem: Fylkespolitiker Oddleiv Olavsen, Bodø (ny)

For samme periode oppnevnes som leder Vigdis Moe Skarstein og som nestleder Ivar Roger Hansen.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Følgende medlemmer med personlige stedfortredere gjenoppnevnes og nyoppnevnes til Personvernnemnda for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2008:

Advokat Siv Pedersen, Oslo
Personlig stedfortreder: Avdelingsdirektør Tore Andreas Hauglie, Skjetten

Seniorrådgiver Hanne Bjurstrøm, Oslo
Personlig stedfortreder: Konstituert tingrettsdommer Mari Bø Haugstad, Hamar

Administrerende direktør Tom Bolstad (ny), Oslo
Personlig stedfortreder: Avdelingsdirektør Terje Sørensen (ny), Bærum

Førsteamanuensis Jostein Halgunset (ny), Trondheim
Personlig stedfortreder: Seniorrådgiver Svein-Erik Ekeid (ny), Tjøme

Førsteamanuensis Leikny Øgrim (ny), Oslo
Personlig stedfortreder: Manager Lars Erik Fjørtoft, Oslo

6. Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra optiker Alf Opheim over Helsedepartementets vedtak av 10. juni 2004 om stadfestelse av Helsetilsynets vedtak om tildeling av advarsler og om delvis dekning av saksomkostninger, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Ofotbanen AS på Samferdselsdepartementets vedtak av 26. oktober 2004 om avslag på søknad om nasjonal trafikkeringsrett for chartertogtrafikk på hele det nasjonale jernbanenettet. Klagen tas ikke til følge.
(Se også pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Roger Iversen utnevnes til statssekretær for statsråd Erna Solberg med tiltredelse 1. januar 2005.
(Pressemelding)

Politisk rådgiver Geir S. Olsen utnevnes til statssekretær for statsråd Per-Kristian Foss med tiltredelse 1. januar 2005.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Elisabeth Wilmann utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Arnfinn Bårdsen og lagmann Ellen Midtgaard utnevnes til lagmenn med avdelingsansvar ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av lagdommer Steingrim Bull som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 2005.

Politioverbetjent Arne Jørgen Olafsen åremålsbeskikkes som sjef for Politiets utlendingsenhet for en periode på inntil seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Jan Otto Myrseth utnevnes til prost i Ringerike prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Underdirektør Hege Nygård Wetland konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Spesialrådgiver Torleif M. Hauge åremålsbeskikkes til direktør i Norsk Akkreditering med tiltredelse fra det tidspunkt Nærings- og handelsdepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Jan Fredrik Schøyen utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kroatias regjering om tilbaketakelse av egne borgere og tredjelandsborgere.

Ratifikasjon av protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980.

Statsgaranti for utstilling med Dronning Mauds garderobe i Storbritannia i 2005 og 2006, i anledning Hundreårsmarkeringen 1905-2005.

Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 349 000 000, Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 18 000 000 og Landslaget for Fysisk Fostring i Skolen tildeles kroner 750 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2004 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven § 13 til å forlenge og gjennomføre gjeldende bransjeavtale for omsetning av bøker fastsettes.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004.

Haugaland Kraft AS gis tillatelse til bygging av Rødne kraftverk i Rødneelva i Vindafjord kommune i Rogaland.
(Pressemelding)

Vedtak om at det ikke er nødvendig med norsk samtykke til vannuttak i Hundfjällsbäcken i Tandån i Malung kommune i Sverige.

Opprettelse av forvaltningsorganet Gassnova fra 1. januar 2005 samt fastsettelse av vedtekter.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

I medhold av petroleumsloven § 11-1 annet ledd skal Petoro AS på vegne av Statens direkte økonomisk engasjement (SDØE) delta som eier i et eiendomsselskap med delt ansvar (DA) (Ormen Lange Eiendom DA) som skal eie råtomten på Nyhamna, der landanlegget for gassfeltet Ormen Lange skal bygges. Eiendomsselskapet skal eies av de selskaper som er rettighetshavere i Ormen Lange. Eiernes andel i det nye eiendomsselskapet skal til enhver tid være den samme som den deltakerandel de har som rettighetshavere i Ormen Lange.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 64 fastsettes bestemmelse om hvem som skal være vassdragsmyndighet etter lovens § 8.

Samferdselsdepartementet

Ofotbanen AS innvilges en prøveordning for å drive chartertogtrafikk på det nasjonale jernbanenettet etter jernbaneloven § 8.
(Se også pkt. 6 Klagesaker mv.)
(Pressemelding)