Offisielt fra statsråd 17. februar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker Sendemann i Wien, ambassadør Erik Christian Selmer utnevnes tillike til sendemann i Ljubljana, med rang som ambassadør. Ambassadør Jon Atle Gaarder utnevnes til sendemann i Skopje, Sofia og Tirana, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. Sendemann i Tel Aviv, ambassadør Sven Erik Svedman utnevnes tillike til sendemann i Nicosia, med rang som ambassadør. Michael P. Ewings utnevnes til ulønnet konsul i Belfast, Nord-Irland. Trond Vikre utnevnes til ulønnet konsul i Portimâo, Portugal.

Finans- og tolldepartementet Direktør Eivind Reiten, Oslo, løses fra vervet som medlem i Norges Banks hovedstyre. Følgende oppnevnes som medlem og vararepresentant til Norges Banks hovedstyre for perioden fram til 1. desember 1995:

  • Gårdbruker Lars Velsand, Gran, medlem
  • Fysioterapeut Anny Felde, Byrkjelo, vararepresentant.

Forsvarsdepartementet Major Aage Bartnes frabeordres som adjutant hos H M Kongen fra 1. september 1995. Major Nils Petter Granholt beordres til tjeneste som adjutant fra Hæren hos H M Kongen fra 1. september 1995 for en periode på 3 år.

Justis- og politidepartementet Byrettsdommer Ruth Anker Høyer utnevnes til avdelingleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer. Byrettsdommer Kristian Alexander Jahr utnevnes til avdelingsleder/dommer ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forlengelse av funksjonstiden for Samisk utdanningsråd og oppnevning av rådsmedlemmer for tiden 1. januar 1995 - 31. desember 1996:

  1. Asbjørg Skåden, leder, Evenes Varamedlem: Geir Tommy Pedersen, Bodø
  2. Kjell Ballari, nestleder, Tana Varamedlem: Barbro Lill Hætta, Kautokeino
  3. Sig-Britt Person Toven, Snåsa Varamedlem: Elin Fjellheim, Røros
  4. Ellen J. Sara Eira, Kautokeino Varamedlem: Inger Katrine Juuso, Nesseby
  5. Åge Pedersen, Kåfjord Varamedlem: Idun Meli, Alta
  6. Arne Nystad, Karasjok Varamedlem: Tore Bongo, Alta
  7. Anita Nergård, Bodø Varamedlem: Risten Ravdna Hætta, Kautokeino.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende. Besl O nr 33 Lov nr 9

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker Lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Besl O nr 35 Lov nr 10 Loven trer i kraft fra 1. januar 1996.

Forskrifter

Justis- og tolldepartementet Forskrift gitt i medhold av lov 20. juli 1991 om overføring av domfelte § 2.

Delegasjon av myndighet

Delegasjon av myndighet etter lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende til Finans- og tolldepartementet.

Andre saker

Finans- og tolldepartementet Retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd.

Kommunal- og arbeidsdepartementet Det gis unntak fra §§ 56 A - 65 og §§ 66 - 67 for arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste som omfattes av lov om statens tjenestemenn, jf arbeidsmiljøloven § 56 første ledd.

Nærings- og energidepartementet Klager over Nærings- og energidepartementets vedtak om splittfasemaster for en mindre del av kraftledningen mellom Fana og Kollsnes av 28. september 1994 tas ikke til følge.

Lagt inn 17 februar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen