Offisielt fra statsråd 17. juli 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. juli 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030036#docSt prp nr 84 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 1/98 av 30. januar 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern).

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030015#docSt prp nr 83 (1997-98)

Om økning på statsbudsjettet for 1998 under kap 450 Sivile Tjenestepliktige.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet

Lov om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Besl O nr 77 Lov nr 54.

Loven trer i kraft på det tidspunkt konvensjonen trer i kraft for Norge.

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud.

Besl O nr 42 Lov nr 55.

Finans- og tolldepartementet

Lov om årsregnskap m v (Regnskapsloven)

Besl O nr 65 Lov nr 56.

Ikrafttredelse av eiendomsskattelova §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 og ligningsloven § 8-11 for kraftanlegg.

Fiskeridepartementet

Lov om endringar i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m v

Besl O nr 66 Lov nr 57.

Loven trer i kraft straks.

Forsvarsdepartementet

Lov om endringer i lov av 20. mai 1988 nr 32 om militær disiplinærmyndighet (disiplinærloven).

Besl O nr 60 Lov nr 58.

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen.

Besl O nr 70 Lov nr 59. Loven trer i kraft straks.

Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen m m.

Besl O nr 69 Lov nr 60.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Besl O nr 68 Lov nr 61.

Miljøverndepartementet

Lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr 7 om Statskontroll med Skibes Sjødygtighet mv. Besl O nr 43 Lov nr 62. Loven trer i kraft straks.

Olje- og energidpartementet

Lov om endringer i lov 31. mars 1949 nr 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg.

Besl O nr 63 Lov nr 63.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern.

Besl O nr 67 Lov nr 64.

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet

Forskrift om delegasjon av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering av

6. juni 1997 nr. 32 §§ 1 og 3.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring av forskrifter av 11. november 1983 nr 1607 og 1608 til lov av 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m m fastsettes. Forskriften trer i kraft straks.

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om særbehandling av menn fastsettes.

Fiskeridepartementet

Forskrift 28. oktober 1988 om tildeling av tillatelser til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann i Finnmark og Nord-Troms oppheves.

Olje- og energidepartementet

Endring i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 i medhold av lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 2. juni 1995 nr 517 om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjoner for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken.

4.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet

Nedleggelse av Rådet for Norges-informasjon, opprettet ved kgl res 5. desember 1969.

Kommunal- og regionaldepartementet

Advokat Ellen Mo oppnevnes som formann for Rikslønnsnemnda for tidsrommet

1. august 1998 til 1. mars 2001.

Olje- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til Petroleumsprisrådet for et tidsrom av 2 år:

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, leder Direktør Jon A. Solheim, Norges Bank, varaleder Forsker Julie Aslaksen, Statistisk Sentralbyrå Professor Ernst Nordtveit, Universitetet i Bergen Rådgiver Nina Bjerkedal, Finansdepartementet Avdelingsdirektør Gunnar Gjerde, Olje- og energidepartementet

Varamedlemmer:

For nr 5: Underdirektør Torgeir Johnsen, Finansdepartementet For nr 6: Avdelingsdirektør Erik Johnsen, Olje- og energidepartementet

5.Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Olsten Norsk Personal AS over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak av 11. mars 1998 om avslag på søknad om dispensasjon fra sysselsettingslovens forskrifter for utleie av Marijke Schrade. Klagen tas ikke til følge.

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Terje Olsen over Finans- og tolldepartementets vedtak av 18. juli 1997 om ikke å gi fradrag for utgifter påløpt etter arvelaters, Elfrida Sofie Olsens, død. Klagen tas ikke til følge.

Justis- og politidepartementet

Klage fra advokat Arne O. Sørby over Justis- og politidepartementets omgjøringsvedtak av 17. mars 1998 om tilkjente saksomkostninger. Klagen tas ikke til følge.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage fra Norsk Hydro over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 1. oktober 1997 om avslag på søknad om opprettelse av midlertidig område med forbud mot oppankring og fiske på Visundfeltet. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Lagunen eiendom AS over Miljøverndepartementets vedtak av 24. april 1997 om å oppheve fylkesmannens klagevedtak 4. april 1997 om å fastholde vedtak i bygningsrådet i Bergen 26. november 1996 om nedleggelse av midlertidig dele- og byggeforbud. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Sunnhordland bru- og tunnelselskap AS og Rennesøy kommune om ikke pålagt vilkår om å betale bompenger for direkte ferjerute på strekningen Bergen-Stavanger. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Ivar Egeberg gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kulturdepartementet med virkning fra 17. juli 1998.

Lege Per Kristian Skulberg utnevnes til statssekretær i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utenriksdepartementet

Byråsjef Jostein Leiro utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Fred Arild Eek beskikkes som forvarsattache ved ambassaden i Riga for et tidsrom av inntil tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert byråsjef Eva Måge Brown utnevnes til byråsjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer

Daglig leder Marit Skaar Reiersen konstitueres som underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Underdirektør Kristin Berge Vikøren utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Administrerende direktør Roald Vaage åremålsbeskikkes som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet for seks nye år med tiltredelse 1. august 1998.

Forsvarsdepartementet

Flaggkommandør Petter Andreas Ask frabeordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen fra 1. september 1998.

Kommandør Tor Arne Moe beordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos HM Kongen med tiltredelse fra 1. september 1998 og for en periode på 3 år.

Major Per Christian Johansen frabeordres som adjutant fra Hæren hos HKH Kronprinsen fra 1. september 1998.

Kaptein Vidar Myhrer beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos HKH Kronprinsen med tiltredelse fra 1. september 1998 og for en periode på 3 år.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av sorenskriver Bernt Fredik Moe som politimester i Hamar med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert politiinspektør Magnar Olav Lynum som politimester i Østerdal fram til 1. august 2000.

Forlenget konstitusjon av konstituert politimester Olav Gjermund Neerland som politimester i Halden fram til 1. november 1998.

Rådgiver Lise Sofie Woie utnevnes til byråsjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av Kari Meling som underdirektør i Justis- og politidepartementet forlenges fram til 31. desember 1998.

Konstituert underdirektør Kjerstin Askholt utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Byråsjef Magne Steinar Hyrve utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Bjørn Johan Pedersen utnevnes til byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utredningsleder Kåre Movold konstitueres som byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Byråsjef Alf Modvar utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Overingeniør Vidar Bergtun beskikkes som jordskiftedommer ved Nordfjord jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Avdelingsleder og juridisk rettsmedlem Ole-Erik Øie utnevnes til varaformann, midlertidig beskikkelse av juridisk kyndig rettsmedlem Jon Evang som avdelingsleder på åremål og kontorsjef Sverre Ulsberg utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Tone Westlie utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av konvensjon av 15. desember 1992 om forliksbehandling og voldgift innenfor OSSE, med tilhørende finansprotokoll

Undertegning og ratifikasjon av FNs konvensjon av 21. mai 1997 om bruk av internasjonale vassdrag til andre formål enn skipsfart.

Godkjenning av en endringsprotokoll til Konvensjon vedrørende opprettelse av en europeisk organisasjon for utnytting av meteorologiske satellitter (EUMETSAT) av 24. mai 1983.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om revisjon av EØS-avtalens vedlegg I, kapitell I, veterinære forhold.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magene Bondevik med ektefelle ved besøk i Sverige 22. – 23. juni 1998.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved besøk til Salzburg 15. – 16. august 1998.

Barne- og familiedepartementet

Endringer i instruks for Barneombudet og dets råd fastsettes.

Finans- og tolldepartementet

Opprettelse av frihavner i Fredrikstad og Mo i Rana.

Justis- og politidepartementet

Samtykke til å overskride bevilgningen på statsbudsjettet for 1998 under kapittel 450 Sivile tjenestepliktige.

Reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten. Sammenslåing mellom Horten politistasjon og Borre lensmannsdistrikt. Valle lensmannsdistrikt endrer navn til Valle og Bykle lensmannsdistrikt.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet reiser på vegne av staten søksmål mot sokneprest Olav Berg Lyngmo til avskjed ved dom fra embete som sokneprest i Kautokeino prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme.

Sokneprest Olav Berg Lyngmo suspenderes med øyeblikkelig virkning fra sitt embete som sokneprest i Kautokeino prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme inntil avskjedssaken er rettskraftig avgjort.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet reiser på vegne av staten søksmål mot sokneprest Arne Thorsen til avskjed ved dom fra embete som sokneprest i Gamvik prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme.

Sokneprest Arne Thorsen suspenderes med øyeblikkelig virkning fra sitt embete som sokneprest i Gamvik prestegjeld i Nord-Hålogaland bispedømme inntil avskjedssaken er rettskraftig avgjort.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetting av valgdag for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget til mandag 13. september 1999.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Continental Airlines for drift av flyruter mellom USA og Norge v v.

Lagt inn 17. juli 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen