Offisielt fra statsråd 17. oktober 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2001-2002)
Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

2. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg fremla søknad om avskjed for Regjeringen datert 17. oktober 2001, sålydende:

"Etter at regjeringen Bondevik valgte å gå av i mars 2000, ble Arbeiderpartiet som største gruppe i Stortinget bedt om å danne regjering.

Stortingsvalget 10. september 2001 ga ikke flertall for noen av de erklærte regjeringsalternativene.

Etter valget besluttet Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre – med oppfordring fra Fremskrittspartiet – at de ville føre forhandlinger om dannelsen av en trepartiregjering.

På bakgrunn av disse forhandlingene, og ytterligere avklaringer mellom de berørte partiene, har Fremskrittspartiet gitt uttrykk for at partiet vil støtte dannelsen av en slik regjering. Det er etter dette klart at et flertall i Stortinget ønsker dannelsen av en ny regjering.

Jeg tillater meg derfor på Regjeringens vegne å søke om avskjed."

Hans Majestet godtok søknaden og anmodet Statsrådet om inntil videre å ivareta de løpende forretninger.

Justis- og politidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kapittel 451 post 45 Sivilt beredskap overskrides med inntil 40 millioner kroner.