Offisielt fra statsråd 17. oktober 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 4 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket ”Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004”

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 5 (2003-2004)
Om endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med endringer i permitteringsregelverket

Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 6 (2003-2004)
for budsjetterminen 2003
Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2003

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 9 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn
( Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 10 (2003-2004)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2003)
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i reseptbasert legemiddelregister.
( Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere finansieringen av de politiske partier og folkevalgte gruppers virksomhet, og vurdere konkrete forslag til endringer i lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter:

Medlemmer:
Rune Sørensen (Bærum), leder
Martin Kolberg (Lier), DANN
Trond R. Hole (Oslo), Høyre
Geir Mo (Oslo), FrP
Gunhild Johansen (Tromsø), SV
Inger Helene Venås (Oslo), KrF
Mali Grete Aksnes (Nordheimsund), Sp
Jennie Johnsen (Oslo), Venstre
Dag Hagen Berg (Hadsel i Nordland), Kystpartiet
Christel Grønqvist Meyer (Hamar), Hamar By- og bygdeliste
Hanne Marthe Narud (Oslo), UiO
Kaare Strøm (Lund, Sverige)
Dag Omholt (Oslo), pensjonist
Gunnar Bodahl-Johansen (Fredrikstad), Institutt for journalistikk
Sandra Henriette Riise (Oslo), NARF

Varamedlemmer:
Rigmor Aasrud (Gran), DNA
Kjell Reinsfelt (Oslo), Høyre
Leif Hjeltnes (Oslo), FrP
Bård Vegar Solhjell (Oslo), SV
Aud Angell (Alta), KrF
Ellen Løchen Børresen (Trøgstad), Sp
Monica Tjelmeland (Årdal), Venstre
Bjørn Chr. Borch (Oslo), Kystpartiet
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten:

Leder:
Rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker, Drammen kommune

Medlemmer:
Direktør Stein Are Agledal, Sandefjord, Psykiatrien i Vestfold HF
Rådgiver Eva Buschmann, Oslo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Rådmann Erik Hillesund, Mandal, Mandal kommune
Kommuneoverlege Daniel Haga, Alta, Alta kommune
Underdirektør Gry Kolås, Bergen, Fylkesmannen i Hordaland
Forsker Hilde Lurås, Lørenskog, Senter for helseadministrasjon, UiO
Overlege Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos
Samhandl.sjef Rolf J. Windspoll, Trondheim, St. Olavs Hospital HF
Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim, Trondheim kommune
( Pressemelding)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Morten Andreas Meyer gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med virkning fra mandag 27. oktober 2003.
(Pressemelding)

Kommunalråd Frank Jenssen utnevnes til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse mandag 20. oktober 2003.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Jørn Sollid utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
( Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved reise til USA 23. – 26. oktober 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved offisielt besøk til Kina 28. oktober – 4. november 2003.

Forsvarsdepartementet

Nedleggelse av National Long Lines Agency-komiteen (NALLA).