Offisielt fra statsråd 17. september 2021

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven).

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 17. september 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 237 L (2020-2021)
Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 236 L (2020-2021)
Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 238 L (2020-2021)
Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 76 om endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr og strålevernloven (overtredelsesgebyr mv.). Romertall II, endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv., §§ 28 og 28 a trer i kraft 1. januar 2022.

Lov 21. juni 2019 nr. 42 om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) trer i kraft 1. januar 2022.

Delt ikraftsetting av lov 20. mai 2020 nr. 42 om endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid). Romertall VI, endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv., § 28 a trer i kraft 1. januar 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 72 om endringer i politiregisterloven og utlendingsloven.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Bevilgningen i statsbudsjettet for 2021 under kapittel 2541 Dagpenger post 70 Dagpenger, kan overskrides med inntil 450 mill. kroner.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor
Regjeringens myndighet etter Grunnloven § 53 bokstav b delegeres til Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Delegasjon av regjeringens myndighet etter Grunnloven § 53 bokstav b til Utenriksdepartementet, gitt ved kongelig resolusjon 3. oktober 1947, oppheves.

Kulturdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 16. juni 2017 om likestilling og forbud mot diskriminering § 18 femte ledd og § 19 a tredje ledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

5. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av tingrettsdommer Heidi Heggdal som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. januar 2022 til og med 31. desember 2025.

Gjenoppnevning av sorenskriver Anne Gro Aanesen Kleven som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere (personlig varamedlem for tingrettsdommer Heidi Heggdal) for perioden 1. januar 2022 til og med 31. desember 2025.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.

Politisk rådgiver Lars Øye Brandsås utnevnes som statssekretær for statsråd Iselin Nybø i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringene gis virkning fra 17. september 2021 kl. 12.00.  
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Kingston, Jamaica.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Tonje Skjeie til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl som statsadvokat ved Økokrim fra 1. oktober 2021 og inntil videre, dog ikke utover 28. februar 2022.

Kulturdepartementet
Utnevning av kommunalsjef Ellen Knutsen til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Marianne Norman Tønsberg til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014, kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644 av 18. april 2018 om grensekryssende pakkeleveringstjenester.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon, Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og byrået for støtte til BEREC, Europakommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1070 av 20. juli 2020, og Europakommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/2243 av desember 2019.

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under "25. konsesjonsrunde".