Offisielt fra statsråd 18. februar 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. februar 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 40 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av protokoll av 28. november 2003 om eksplosive krigsleivningar til FN-konvensjonen om forbod mot eller restriksjonar på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål eller som kan ramme vilkårleg

Ot.prp. nr. 47 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.

Finansdepartementet

St.prp. nr. 41 (2004-2005)
Om endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte)
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

St.meld. nr. 15 (2004-2005)
Om konkurransepolitikken
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2004-2005)
Om lov om utdanningsstøtte

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. februar 2005 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Tekniske Entreprenørers

Landsforening i forbindelse med tariffrevisjonen 2004 (Heisoverenskomsten).
Besl. O. nr. 43 (2004-2005) Lov nr. 9

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. desember 2004 til lov om endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak og i enkelte andre lover.

Endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret §§ 1, 4, 5, 6, 8, 17, 20 og 23, endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak §§ 3-2, 4-3, 4-4, 6-2, 7-3 første ledd, 10-2 og 10-6 og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 1-3 skal tre i kraft 1. juli 2005.

Endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret §§ 15a, 22 og 25 skal tre i kraft 1. januar 2006.

Endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 26, endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 7-3 andre ledd og endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs §§ 79 og 138 skal tre i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 13 (2004-2005) Lov nr. 10

3. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i enkelte forskrifter som følge av etableringen av Medietilsynet.

Endring av delegeringsvedtak som følge av etableringen av Medietilsynet foretas.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip og forskrift om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i NIS.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 32 nest siste og siste ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Stanleybet over Kultur- og kirkedepartementets vedtak 29. september 2004 om avslag på søknad om tillatelse til å avholde pengespill i Norge. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Frank Jenssen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Erna Solberg med fratredelse 28. februar 2005.

Daglig leder Just Hjalmar Johansen utnevnes til statssekretær for statsråd Erna Solberg med tiltredelse 21. februar 2005.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Caracas, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Port-au-Prince, Haiti.

Arbeids- og sosialdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tomas Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo åremålsbeskikkes som ny kredittilsynsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra 1. april 2005.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Konstituert tingrettsdommer Mariann Asmundsen Svensen utnevnes til tingrettsdommer i Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Thomas Bettum utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for norsk-russisk kulturhistorisk utstilling i
St. Petersburg, Russland, i 2005.