Offisielt fra statsråd 18. juli 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. juli 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050015#docOt prp nr 85 (1996-97) Om lov om endringer i straffeprosessloven m m (oppholdsforbud)
(Se også pkt 6 nedenfor)

2.Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om vedtekter for Kompetansesenter for likestilling fastsettes.

Endring i forskrift om Forbrukerombudsmannens og Markedsrådets virksomhet vedrørende utnevning av stedfortreder for Forbrukerombudet, samt visse endringer i begrepsbruken fastsettes.

Kulturdepartementet

Endring av § 2 pkt 5 i forskrift av 30. januar 1992 om Sametinget og andre samiske rettsforhold i samsvar med et framlagt forslag. Endringene trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet

Endring av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet fastsettes.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om fortrinnsrett og ventelønn for ansatte i Norges Statsbaner BA.

Forskrift om fortrinnsrett og ventelønn for ansatte i Posten Norge BA.

3.Styrer, utvalg

Landbruksdepartementet

Oppnevnelse av norske medlemmer samt leder for en blandet norsk-svensk reinbeitekommisjon med følgende sammensetning:

 • Fylkesmann Åshild Hauan (leder av norsk delegasjon), Bodø
 • Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vadsø
 • Rådgiver Ole K. Sara, Alta
 • Førstekonsulent Ing-Lill Pavall, Fauske
 • Reineier Olav Mathis Eira, Lavangen.
 • Kjeld Mortensen, Danmark, oppnevnes som nøytral formann for kommisjonen.

Miljøverndepartementet

Det oppnevnes et utvalg med følgende sammensetning som skal gjennomgå den totale situasjonen for de ville laksebestandene og foreslå framtidige forvaltningsstrategier og tiltak:

 • Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike,leder
 • Kontorsjef Arne Eggereide, Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning
 • Førstekonsulent Britt Leikvoll, Bergen, Fiskeridirektoratet
 • Veterinærinspektør Inger Eithun, Oslo, Statens dyrehelsetilsyn
 • Overingeniør Jan Henning L'Abée-Lund, Oslo, Norges vassdrags- og energiverk
 • Regnskapsfører Marianne Balto Henriksen, Tana, Sametinget
 • Fagsjef Bjørnulf Kristiansen, Ski, Norges Bondelag
 • Fysioterapeut Elsebeth Stamer Wahl, Drammen, Norske Lakseelver
 • Verkstedsarbeider Arne Jørrestol, Agdenes, Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
 • Sjefssekretær Børre Pettersen, Røyken, Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Administrerende direktør Torild Lohne, Fusa, Norske Fiskeoppdretteres Forening
 • Fisker Øyvind Mårvik, Flatanger, Norges Fiskarlag
 • Miljørådgiver Elise Førde, Bærum, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
 • Professor Bror Jonsson, Rælingen, Norsk institutt for naturforskning

4.Klagesaker mv

Miljøverndepartementet

Klage fra Nettavisen på Miljøverndepartementets avslag av 2. juni 1997 på begjæring om innsyn i dokumenter under henvisning til lov om offentlighet i forvaltningen. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage over Nærings- og energidepartementets vedtak om å gi tillatelse til å ekspropriere rett til undersøkelser på gnr 73 bnr 5, gnr 74 bnr 1-8, 10-12 og 17 i Tromsø kommune. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Bjørn Gange over avslag på søknad om tillatelse til å besitte destillasjonsapparat. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Ambassadør Reginald Norby utnevnes til sendemann i Helsingfors med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Pretoria, ambassadør Per Øystein Grimstad, utnevnes tillike til sendemann i Maseru og Mbabane.

Generalkonsul Per Anton Tollefsen utnevnes til generalkonsul i St. Petersburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Janne Julsrud utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Henrik Ofstad utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i Haag, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Lars Roar Fure utnevnes til konsul ved generalkonsulatet i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Jan Gerhard Lassen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Jens Eikaas utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Svein Rønning utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kåre Stormark beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Harare, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd ved ambassaden i Haag, Knut Harald Christensen, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag.

Lars Helboe Pedersen utnevnes til ulønnet konsul i Århus, Danmark.

Wolfgang Heinz Porsche utnevnes til ulønnet konsul i Salzburg, Østerrike.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Hilde Olsen konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fram til 1. august 1998 og med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Sverre Georg Øverland beordres til stillingen som sjef for Vernepliktsverket med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst I Rolf Thomsen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Distriktskommando Sør- og Vestlandet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Gunnar Eugen Gustavsen utnevnes til oberst II i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Ove Weisæth utnevnes til oberst II i Ingeniørvåpnet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Anders Thorheim utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Kjell Hallvard Jakobsen utnevnes til sorenskriver ved Eidsvoll sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Erik Førde utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert førstestatsadvokat Lars Stoltenberg utnevnes til førstestatsadvokat ved Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert politimester Kjell-Otto Lilleberg konstitueres som politimester i Nordmøre i inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politistasjonssjef Ottar Lien konstitueres som politimester i Vardø med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. mai 1999.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Kurt Ellingsen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Underdirektør Randi Marie Vesseltun utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan Fredrik Lockert utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Viseadministrerende direktør Alf J. Raaum beskikkes som administrerende direktør for Statens Pensjonskasse for en periode på seks år fra det tidspunkt Planleggings- og samordnings- departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Torbjørn Lothe utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert fylkeslege Trond Lutnæs utnevnes til fylkeslege i Hedmark med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av konvensjon av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner.

Ratifikasjon av Europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning av 17. juli 1997 om endring av EØS-avtalen vedlegg XVII (innlemmelse av rådsforordning (EF)

nr 1610/96 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler).

Fullmakt til Utenriksdepartementet til å yte et tilskudd på USD 2 millioner til UNRWA.

Barne- og familiedepartementet

Endring i § 9, tredje ledd, i instruks for Barneombudet og dets råd vedrørende utnevning av Barneombudets stedfortreder.

Justis- og politidepartementet

Provisorisk anordning om oppholdsforbud.

Endring av Regjeringsadvokatens instruks. Fullmakt til Justis- og politidepartementet til oppnevning av Regjeringsadvokaten som agent i saker for Den europeiske menneskerettsdomstol- og kommisjon.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsetting av øvre aldersgrense for behovsprøving mot forsørgere sin inntekt og formue ved tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Olje- og energidepartementet

Sunnfjord Energi A/S
Tillatelse til regulering og utbygging for Mo kraftverk og Refsdal minikraftverk, Gilelva i Jølstravassdraget.

Tillatelse for Glommens og Laagens Brukseierforening til regulering av Aursunden.

Lagt inn 18 juli 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen