Offisielt fra statsråd 18. november 2005

Offisielt frå statsråd 18. november 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. november 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2005-2006)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Finansdepartementet

St.prp. nr. 8 (2005-2006)
Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2005-2006)
Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Ot.prp. nr. 30 (2005-2006)
Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 27 (2005-2006)
A. Om lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg

B. Om lov om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover

(Pressemeldingar)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift fastsatt ved kgl. res. 16. august 1991 nr. 546 om betaling for papirkopi og kopi i maskinlesbar form av skattelistene.

3. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Turid Mette Nilsen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Lone Semmingsen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Laila Ingebrigtsen utnevnes til sorenskriver ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Faglig leder Bjørn Runar Haaland utnevnes til tingrettsdommer og konstitueres som sorenskriver ved Alstahaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen oppnevnes som ny norsk guvernør og statssekretær Karin Yrvin, Nærings- og handelsdepartementet, oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Rådet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Australia om trygd med tilhørende administrasjonsavtale.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av ny rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norges regjering og De forente nasjoners miljøprogram.

Forsvarsdepartementet

Avhending av 26 boligeiendommer, tre tomter, ett kontor-/lagerbygg i Forsvaret, samt et tidligere kystartillerifort, en verkstedleir og et tidligere standkvarter i Heimevernet bestående av ett administrasjonsbygg og seks etatsboliger.