Offisielt fra statsråd 18. oktober 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

18. oktober 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. oktober 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St meld nr 9 (1996-97) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge, 1. halvår 1996

Administrasjonsdepartementet

St meld nr 6 (1996-97) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1995 - 30. juni 1996

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 8 (1996-97) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Oppfølging av Velferdsmeldingen)

2.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om endring av samboerdefinisjonen i forskrift om egen pensjonsforsikring etter skatteloven slik at samboere av samme kjønn også blir omfattet.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale og forskrift om tvisteløsning av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg mv, fastsettes.

3.Delegasjon av myndighet

Statsministeren

Delegering til statsministeren av Kongens myndighet i henhold til stortingsvedtak av 4. juni 1993 til å tilstå etterlønn til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Irene Valstad gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kulturdepartementet fra 20. oktober 1996.

Høgskoledirektør Stig Erik Fossum utnevnes til statssekretær i Kulturdepartementet fra 21. oktober 1996.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Erik Tellmann utnevnes til sendemann i Vilnius, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Prosjektleder Gro Aicher utnevnes til underdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Yngvar Toressøn Dyvi utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Arild Sandbekk utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Ulf Erik Husebø utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert dommer Børge Benum konstitueres som dommer ved Toten sorenskriverembete fra 1. november til og med 31. desember 1996.

Dommer Helge Monstad konstitueres som dommer ved Ytre Follo sorenskriverembete fra 1. november til og med 31. desember 1996.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Tyskland om gjensidig beskyttelse av gradert informasjon.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Wien 21.-22. oktober 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i EURES.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg

XVII ved innlemmelse av rådsdirektiv 96/9/EF om rettslig vern av databaser, i EØS-avtalen.

Ratifikasjon av Den internasjonale bergningskonvensjon av 28. april 1989 med følgende forbehold:

I medhold av konvensjonens artikkel 30 nr 1 bokstav d forbeholder Kongeriket Norge seg retten til ikke å anvende konvensjonens bestemmelser på skip og gjenstander som ligger på havbunnen og som har sjøfartskulturell verdi av førhistorisk, arkeologisk eller historisk interesse.

Oppsigelse av Overenskomst om istandbringelse av visse ensartede regler angående bistand og bergning til sjøs av 23. september 1910.

Lagt inn 18 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen