Offisielt fra statsråd 18. september 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. september 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Sanksjoner og ikrafttredelser

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Iverksetting av lov av 29. juli 1996 nr 60 om endringer i lov om sosiale tjenester m v og lov om helsetjenesten i kommunene. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. (Se også pkt 2 Forskrifter)

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift til lov om sosiale tjenester m v kapittel 6 A fastsettes. (Se også pkt 1 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om endring i forskrift av 15. desember 1995 om forbud mot tobakksreklame m v, ny § 6.

3.Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon til Olje- og energidepartementet av Kongens avgjørelsesmyndighet i saker om bygging av mikro-/minikraftverk.

4.Styrer, utvalg

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av et utvalg for statens kongelige eiendommer for en periode på 4 år:

 • Departementsråd Brit Denstad, leder, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Varamedlem: Ekspedisjonssjef Kasper Holand
 • Hoffsjef Lars Petter Forberg, Hofforvaltningen
 • Varamedlem: Hoffintendant Lise Harlem
 • Departementsråd Bjørn T. Grydeland, Statsministerens kontor
 • Varamedlem: Ekspedisjonssjef Nina Frisak
 • Ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen, Finansdepartementet
 • Varamedlem: Ekspedisjonssjef Knut Eggum Johansen
 • Slottsforvalter Thomas Willoch, Slottsforvaltningen
 • Varamedlem: Avdelingsarkitekt Anne Grete Solstad
 • Utviklingsdirektør Ann Elin Bratset, Statsbygg
 • Varamedlem: Adm. direktør Halvor Stormoen
 • Avdelingsdirektør Unni Grønn, Riksantikvaren
 • Varamedlem: Riksantikvar Nils Marstein

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg for å gjennomgå utdanningsstøtteordningen som forvaltes av Statens lånekasse for utdanning:

Leder: Seksjonsleder Per Olaf Aamodt, Oslo

 • Medlemmer:
 • Avdelingsdirektør Anders Buttedahl, Lier
 • Lagdommer Rune Fjeld, Bergen
 • Direktør Turid Hundstad, Oslo
 • Student Ove Klykken, Oslo
 • Student Irene Moen, Oslo
 • Siviløkonom Petter Thomassen, Bodø
 • Rådgiver Hildrun Tyldum, Oslo
 • Student Maren Aase, Oslo

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg for utredning av tilknytningsformer for offentlige sykehus:

 • Rune Sørensen, Handelshøyskolen BI, leder
 • Laila Dåvøy, Norsk sykepleierforbund
 • Bjørn Magne Eggen, Statens helsetilsyn
 • Anne Grette, Oslo kommune
 • Tove Hafnor, Radiumhospitalet
 • Asbjørn Hofsli, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Gunhild Johansen, Norsk Kommuneforbund
 • Paul Nilsen, Hordaland fylkeskommune
 • Åse Annie Opsjøen, Stokmarknes sykehus
 • Kari Rolstad, Kommunenes Sentralforbund
 • Robert Rustad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Knut Schrøder, Regionsykehuset i Tromsø
 • Tove Stangnes, Norsk helse- og sosialforbund
 • Geirmund Unsgård, Det medisinske fakultet, Universitetet i Trondheim, NTNU
 • Nils Fredrik Wisløff, Vestfold fylkeskommune
 • Hans Petter Årseth, Den norske legeforening

5. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Dagsavisen Arbeiderbladet over Justisdepartementets vedtak av 24. august 1998 om å nekte dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Fred Harald Nomme utnevnes til sendemann i Kuala Lumpur med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Victor Manuel Goncalves Barbosa utnevnes til ulønnet konsul i Curitiba, Brasil. (Se også pkt 7 Andre saker)

Stig Vagt-Andersen utnevnes til ulønnet konsul i Pattaya, Thailand. (Se også pkt 7 Andre saker)

Peter William Tobin utnevnes til ulønnet konsul i Brisbane, Australia.

Arthur Renfro Savage utnevnes til ulønnet konsul i Tampa, Florida, USA.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende direktør Bjørn Berre utnevnes til lovrådgiver i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Tore Morten Arestøl utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Randi Ottersen som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett frem til 31. desember 1998.

Landbruksdepartementet

Overingeniør Jan Erik Buøy beskikkes som jordskiftedommer ved Nord-Trøndelag jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Roger Østbøl utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet

1. Godkjennelse av en endringsprotokoll til konvensjon av 3. september 1976 med tilhørende driftsavtale vedrørende den internasjonale maritime satellittorganisasjon (INMARSAT).

Norge støtter forslaget om midlertidig anvendelse av endringsprotokollen.

2. Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om utvikling av fellesskapets posttjenester og forbedring av tjenestenes kvalitet).

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Curitiba, Brasil. (Se også pkt 6 Utnevnelser m v)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Pattaya, Thailand. (Se også pkt 6 Utnevnelser m v)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Krav om energifleksible varmesystemer i statlige bygg, samt i private bygg som oppføres for utleie til staten.

Samferdselsdepartementet

Om konsesjon for Oslo Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Oslo lufthavn, Gardermoen.

Konsesjonen gjelder fra 8. oktober 1998 til 8. oktober 2003.

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fornye konsesjonen når den utløper, og til å foreta mindre endringer i konsesjonsvilkårene.

Lagt inn 18. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen