Offisielt fra statsråd 18. februar 2022

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om Bypakke Bodø fase 2.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 18. februar 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet
Prop. 61 S (2021-2022)
Bypakke Bodø fase 2 i Nordland – forlenga innkrevjingsperiode og auka gjennomsnittstakst
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikraftsetting av lov 17. desember 2021 nr. 147 om endring i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden). Loven trer i kraft 1. mars 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. februar 2022 til lov om endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.).
Lovvedtak 37 (2021-2022) Lov nr. 5

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. februar 2022 til lov om endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.
Lovvedtak 36 (2021-2022) Lov nr. 6

Ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 73 om endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.).
Loven trer i kraft 1. juni 2022.

3. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

4. Styrer og utvalg m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppnevning av særskilte meklere for perioden 1. mars 2022 til 29. februar 2024.

 1. Ekstraordinær lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
 2. Lagdommer Tine Kari Nordengen, Bærum
 3. Lagmann Torkjel Nesheim, Bærum
 4. Pensjonert sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
 5. Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
 6. Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
 7. Direktør Adele Matheson Mestad, Oslo
 8. Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Hurdal
 9. Fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
 10. Advokat Hilde Lund, Oslo
 11. Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland, Aurskog-Høland
 12. Tingrettsdommer Arild Dommersnes, Sandnes

Re-oppnevning av fagdirektør Anne Cathrine Frøstrup som fast stedfortreder for Riksmekleren fra 1. mars 2022 til 29. februar 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av medlem og varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

For perioden 1. mars 2022 til og med 28. februar 2025:

Medlem:
Statsautorisert revisor Rolf Kåre Sæther, Kristiansund (ny)

Varamedlem:
Psykolog Timothy Johan Brennen, Oslo

For perioden 1. juni 2022 til og med 31. mai 2025:

Varamedlem:
Lagdommer Beate Blom, Bergen (ny)
(Nyhetssak)

Gjenoppnevning av sorenskriver Arnfinn Agnalt som leder av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. april 2022 til og med 30. juni 2024.

Gjenoppnevning av avdelingsleder Nina Opsahl som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. april 2022 til og med 31. mars 2026.

5. Klagesaker m.v.

Barne- og familiedepartementet
Klage fra journalist Anne Myklebust Odland over Barne- og familiedepartementets avgjørelse 5. november 2021 om å nekte innsyn i varsler fra årene 2019 til 2021 tas ikke til følge.

Forsvarsdepartementet
Klage fra Leif Kibsgaard over Forsvarsdepartementets vedtak 16. desember 2021 om søknad om tilskudd etter forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet, tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Student Odd Steinar Åfar Viseth konstitueres fra og med 1. mars 2022 som statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet for den perioden statssekretær Johan Vasara skal avvikle foreldrepermisjon. 
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Brasilia, Republikken Brasil, Odd Magne Ruud, tillike til ambassadør i Georgetown, Den kooperative republikken Guyana.

Utnevning av ambassadør i Brasilia, Republikken Brasil, Odd Magne Ruud, tillike til ambassadør i Paramaribo, Republikken Surinam.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Per Eigil Schwab til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Det fastsettes reviderte vilkår for tillatelser til Statkraft Energi AS for å regulere Altevatn/Álddesjávri mv. med overføringer i Bardu kommune.
(Nyhetssak)

Det fastsettes reviderte og omgjorte vilkår for tillatelser meddelt Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering av Holsvassdraget mv. i Hol og Ål kommuner.
(Nyhetssak)