Offisielt fra statsråd 19. april 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

19. april 1996

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 19. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 50 (1995-96) Om lov om endring i lov 23 mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Landbruksdepartementet

St meld nr 34 (1995-96) Om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1993-95

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 50 (1995-96) Olje- og gassvirksomhet, utbygging og drift av Åsgardfeltet samt disponering av innretningene på Odinfeltet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Landbruksdepartementet

Lov om endringer i lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator
Besl O nr 45 Lov nr 23 Loven trer i kraft straks

3. Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et offentlig utvalg for å utrede nye regler om tilskudd til private skoler:

Rådmann Dagfinn Høybråten, Nesodden, leder

Medlemmer:
Underdirektør Anders Buttedal, Oslo, Finans- og tolldepartementet
Generalsekretær Torgeir Flateby, Oslo, Kristne Friskolers Forbund
Kommunalråd Liv Fredriksen, Stavanger
Avdelingsdirektør Eivind Heder, Sørum, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommunaldirektør Nils Holm, Oslo
Utdanningsdirektør Berit Nafstad Lyftingsmo, Ullensaker
Utdanningsdirektør Karen Ohldieck, Grimstad,
Statens utdanningskontor i Aust-Agder
Arne Nicolaysen, Oslo, Steinerskolene i Norge
Rektor Elisabeth Norr, Sandefjord, Norske Privatskolers Forbund

4. Klagesaker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra Odin Management AS over Utenriksdepartementets vedtak av 6. mars 1996 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Tom Eric Vraalsen utnevnes til sendemann i Washington, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Warszawa, ambassadør Arnt Magne Rindal stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag med tiltredelse i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Jan Østern utnevnes til sendemann i Warszawa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Helge Vindenes utnevnes til sendemann i Dublin, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Benedicte Fleischer utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende fylkesskattesjef Franch-Robert Christensen beskikkes som fylkesskattesjef i Nordland med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Elisabeth Barsett konstitueres som underdirektør ved Bredtveit fengsel og sikringsanstalt frem til 30. november 1996 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Tone Ibenholt utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fylkeslege Anne Berit Gunbjørud utnevnes til fylkeslege i Oslo med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Odd Marius Herder utnevnes til fylkeslege i Nordland med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Latvias regjering om gjensidig bistand i tollsaker.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av konvensjon av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Inngåelse av en avtale om luftfart mellom Kongeriket Norges regjering og Mongolias regjering.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Azerbajdzjan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 1996


Lagt inn 19 april 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen